Định dạng ngày tháng bằng Intl.DateTimeFormat

3757

Trong javascript, hiệp hội quốc tế ECMAScript công bố một object tên là Intl, trong đó có chứa tất cả các phương thức liên quan tới bản địa hóa (ngôn ngữ, ngày tháng, định dạng tiền tệ, vâng vâng). Cùng lướt qua API Intl.DateTimeFormat được cung cấp

Một chuỗi chuẩn ISO cho ngày tháng

const date = new Date().toISOString();

// "2020-02-05T16:30:41.392Z"

Được sử dụng trong thẻ HTML

<time datetime="2020-02-05T16:30:41.392Z">Published on ...</time>
<meta property="article:published_time" content="2020-02-05T16:30:41.392Z">

Các công cụ tìm kiếm sẽ đọc các giá trị này một cách rất dễ dàng. Nhưng nếu là người bình thường chúng ta không thích như vậy, chuyển đổi qua lại giữa các định dạng theo từng khu vực là điều bắt buộc.

<time datetime="2020-02-05T16:30:41.392Z">Pubblicato il 05 Febbraio 2020</time>
<time datetime="2020-02-05T16:30:41.392Z">Published on February 05, 2020</time>

Sử dụng API để hiển thị cho dân US-UK

const options = { month: "long", day: "numeric", year: "numeric" };
const date = new Date(isoString);
const americanDate = new Intl.DateTimeFormat("en-US", options).format(date);

Định dạng ngày tháng bằng Intl.DateTimeFormat

Để xem tài liệu đầy đủ, xem trên MDN

Bạn sẽ thấy thằng Intl.DateTimeFormat sẽ cho kết quả tương tự như toLocaleDateString

const options = { month: "long", day: "numeric", year: "numeric" };
const longDate = new Date().toLocaleDateString(locale, options);

Vậy xài cái nào?, ngắn gọn, Intl.DateTimeFormat là lựa chọn sáng suốt xét trên phương diện tốc độ

Cũng đáng nhắc đến, format() sẽ trả về ngày hiện tại nếu không truyền tham số cho nó.

new Date() hiển thị kết quả (không phải trả về) như thế này “Wed Feb 05 2020 18:46:03 GMT+0100 (Central European Standard Time)” khi gọi trong trình duyệt, cùng constructor đó gọi trong Node.js sẽ hiển thị (không phải trả về) chuỗi ISO “2020-02-05T17:47:03.065Z”

TopDev via Vuilaptrinh