Chuyển đổi hệ cơ số trong Python

3520

Bài viết được sự cho phép của ucode.vn

Chuyển đối hệ cơ số 10 sang hệ cơ số B
Cách chuyển đổi số nguyên N từ hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 2, trong ảnh dưới đây là ví dụ chuyển số 15 và số 6 sang hệ cơ số 2:

Gán m = 15.
Put phần dư m chia cho 2 (m % 2) vào stack.
Gán m = m / 2.
Nếu m > 0 quay lại bước 2.
Đảo ngược lại stack ta được số cần tính.

Xem thêm nhiều việc làm python hấp dẫn trên TopDev

Ví dụ chuyển đối hệ cơ số 10 sang hệ cơ số B
Giả sử hệ cơ số cần chuyển là 2 <= B <= 16. Số đại điện cho hệ cơ số B > 10 là A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15.

Chúng ta tạo ra một chương trình như sau để chuyển đổi hệ cơ số trong python:

"""
# Chuyển đổi số nguyên n sang hệ cơ số b
#
# @author viettuts.vn
# @param n: so nguyen
# @param b: he co so
# @return he co so b
"""
def convert_number(n, b):
  if (n < 0 or b < 2 or b > 16):
    return "";
 
  sb = "";
  m = 0;
  remainder = n;
 
  while (remainder > 0):
    if (b > 10):
      m = remainder % b;
      if (m >= 10):
        sb = sb + str(chr(55 + m));
      else:
        sb = sb + str(m);
    else:
      sb = sb + str(remainder % b);
    remainder = int(remainder / b);
  return "".join(reversed(sb)); # đảo ngược chuỗi sb
 
n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));
print("Hệ cơ số 2 của số nguyên ", n, "là:", convert_number(n, 2))
print("Hệ cơ số 16 của số nguyên ", n, "là:", convert_number(n, 16))
  Tổng hợp các Module Python "khủng" mà bạn có thể đã bỏ qua
  Hướng dẫn cài đặt, lập trình Python trên Ubuntu (Linux)

Kết quả:

Nhập số nguyên dương n = 15
Hệ cơ số 2 của số nguyên 15 là: 1111
Hệ cơ số 16 của số nguyên 15 là: F