Cấu hình đồng bộ hai database mysql server MySQL Replication

3582

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Thảo

Trong bài viết này, mình sẽ tiếp tục trình bày các để đồng bộ dữ liệu giữa 2 Database Server sử dụng MySQL Server (MySQL Replication), thực hiện trên hệ điều hành CentOS 5.6
Trong mô hình này. Một Server sẽ đóng vai trò là MASTER, Server kia đóng vai trò là SLAVE.

Việc làm database hấp dẫn trên TopDev

Công việc mysql lương 1000$+++

Yêu cầu 2 Server:

  • Đã cài đặt MySQL

Cấu hình chung:

  • Server 1 có địa chỉ IP là: 192.168.1.131
  • Server 2 có địa chỉ IP là: 192.168.1.137
  • Database trên 2 Server cần đồng bộ có tên: dulieumau

1) Cấu hình MASTER (Server1):

Đánh lệnh để sửa lại nội dung file my.cnf

vi /etc/my.cnf
C#

Đầu tiên bạn cần chắc chắn rằng 2 dòng sau của file my.cnf đã được commnet hoặc được xóa bỏ

#skip-networking
#bind-address = 127.0.0.1
C#

Tiếp đó, trong thẻ [mysqld] thêm vào nội dung sau:

log-bin
binlog-do-db=dulieumau
server-id=1
C#

Trong đó binlog-do-db ta cho biết dữ liệu cần đồng bộ.

Sau đó ta khởi động lại MySQL. Gõ lệnh:

service mysqld restart​
C#

Tiếp theo, đăng nhập vào MySQL trên Server 1 bằng tài khoản root

mysqld -u root -p​
C#

Tạo một user để Server 2 đăng nhập và có thể Replicate

GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'slave'@'%' IDENTIFIED BY '123456'​
C#

Trong dòng lệnh trên thì Username là slave1 và mật khẩu là 123456

Để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giữa 2 database trên Server1 và Server2. Ta tiến hành ngưng các tác động làm thay đổi cơ sở dữ liệu.

FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
C#

Tiếp tục, Xem file log của cơ sỡ dữ liệu “dulieumau” hiện tại để slave biết bắt đầu replicate tại thời điểm nào.

SHOW MASTER STATUS;
C#

Ví dụ ở đây ta có kết quả như hình dưới đây.

Chúng ta cần lưu lại 2 tham số của cột File và Position để cấu hình cho SLAVE.

2) Cấu hình SLAVE (Server 2):

Chú ý: Nếu như trước khi bạn thiết lập Replication này mà database cần Replicate của bạn đã có sẵn dữ liệu trên Server 1 thì bạn cần sao chép database này sang Server 2!
Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sao lưu và backup bằng tay từ server 1 sang server 2 hoặc có thể đánh lệnh sau trong server 2
LOAD DATA FROM MASTER;
==> Đảm bảo trước khi cấu hình đồng bộ hóa thì database ở 2 server là giống nhau!

Trên SLAVE  mở và thêm đoạn sau vào nội dung file my.cnf

server-id=2
master-host=192.168.1.131
master-user=slave1
master-password=123456
master-port=3306
master-connect-retry=60
replicate-do-db= dulieumau​
C#

Trong đó:

  • master-host= IP hoặc domain của MASTER
  • master-user= Tài khoản để SLAVE đăng nhập vào MASTER được tạo ở bước trên
  • master-password= là mật khẩu của User đó

Sau đó khởi động lại MySQL:

service mysqld restart​
C#

Đăng nhập vào MySQL bằng quyền root:

mysql -u root -p​
C#

Nếu Server 2 hiện đang là 1 SLAVE đang hoạt động thì ta tạm dừng nó lại:

SLAVE STOP;
C#

Cấu hình những thông tin cần thiết để SLAVE giao tiếp được với MASTER:

CHANGE MASTER TO
-> MASTER_HOST='192.168.1.155',
-> MASTER_USER='slave1',
-> MASTER_PASSWORD='123456',
-> MASTER_LOG_FILE='mysqld-bin.000001',
-> MASTER_LOG_POS=98;
C#

với MASTER_LOG_FILE và MASTER_LOG_POS là hai tham số có giá trị được ta lưu lại ở bước phía trên!

Khởi động lại SLAVE:

SLAVE START;
C#

Giải phóng các Tables trên MASTER (Server 1)

3) Testing:
Khi ta tiến hành thay đổi dữ liệu trên dulieumau ở Server 1 thì dulieumau trên Server 2 cũng thay đổi theo y như vậy! ==> Thành công!

* Một số lệnh để xem logs và kiểm tra hoạt động trên MASTER và SLAVE:

——– MASTER:
mysql> SHOW GRANTS FOR repl;
mysql> SHOW MASTER LOGS G
mysql> SHOW BINARY LOGS;
mysql> SHOW MASTER STATUS;
mysql> RESET MASTER —> ( CAUTON !!! )
——– SLAVE:
mysql> SHOW SLAVE STATUS;
mysql> STOP SLAVE;
mysql> START SLAVE;
mysql> RESET SLAVE;
C#

4) MySQL Replication theo 2 chiều:
Các bước cấu hình mình đã trình bày ở trên sẽ giúp đồng bộ dữ liệu mỗi khi Database trên Server 1 được thay đổi. Tuy nhiên nếu dữ liệu ở trên Server 2 thay đổi thì Server 1 không có được những thay đổi này! Đó là replication một chiều (MASTER –> SLAVE)
Để có thể replication chiều (MASTER <–> MASTER) ta tiến hành cấu hình 2 mô hình MASTER-SLAVE replication lồng vào nhau:
Bước 1: Server 1 là MASTER, server 2 là SLAVE
Bước 2: Server 1 là SLAVE, server 2 là MASTER

2 bước này cấu hình hoàn toàn tương tự như mình đã trình bày ở bên trên.

Thanks for watching!

Tham khảo upshell.wordpress.com

Bài viết gốc được đăng tải tại laptrinhvb.net

Có thể bạn quan tâm: