C Token là gì? Cú pháp trong lập trình C/C++

2582

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

C Token là gì?

C token là đơn vị nhỏ nhất có thể đứng một mình trong một câu lệnh, một khai báo.

Mỗi token có thể là một từ khóa, một định danh, biến, hằng số, ký tự có nghĩa trong lập trình C

Ví dụ 1: mình có câu lệnh sau:

printf("Hello World n");

Đoạn code trên gồm 5 token:

printf  // token 1
(  // token 2
"Hello World n"  // token 3
)  // token 4
;  // token 5

Ví dụ 2:

int age = 10;

Đoạn code trên có thể viết thành:

int
age
=
10
;

Dấu chấm phẩy (semicolons)

Trong lập trình C, dấu chấm phẩy ; được dùng để kết thúc một câu lệnh (trong trường hợp này, dấu ; cũng được coi là một token)

Ví dụ:

printf("Hello World n");

int age = 10;
  Bí kíp tạo ra một tokenizer về toán học bằng Javascript
  JSON Web Token (JWT) là gì ?

Chú thích, chú giải (comment)

Phần chú thích trong lập trình C là phần bị bỏ qua khi thực hiện compile. Chỉ có ý nghĩa về mặt text hiển thị giúp lập trình viên hiểu hơn về đoạn code.

Phần chú thích nằm sau dấu gạch chéo // (trường hợp comment trong 1 dòng) hoặc nằm trong /*   */ (trường hợp comment nằm trên nhiều dòng)

Ví dụ:

/*
 * in ra màn hình dòng chữ
 * Hello World!
 */
printf("Hello World n");

// khai báo tuổi bằng 10
int age = 10;

Định danh (identifier)

Định danh trong C là một cái tên dùng để xác định một biến, một hàm (tên biến, tên hàm).

Định danh có thể bao gồm các ký tự a-zA-Z0-9 hoặc dấu gạch dưới _. Tuy nhiên định danh không được bắt đầu bằng 0-9.

Đặc biệt, định danh không được trùng với các từ khóa của ngôn ngữ C.

Ví dụ một số định danh hợp lệ: name_ageaddress1firstName

C++ tuyển dụng nhiều vị trí, lương cao, ứng tuyển ngay!

Từ khóa (keyword) trong C

Từ khóa là các từ được định nghĩa sẵn trong ngôn ngữ C, mang một ý nghĩa nào đó. Không thể dùng từ khóa để làm định danh, tên biến hay hằng số.

Các từ khóa trong C gồm:

auto else long switch
break enum register typedef
case extern return union
char float short unsigned
const for signed void
continue goto sizeof volatile
default if static while
do int struct _Packed
double

Ngoài những từ khóa trong C thì C++ còn bổ sung thêm một số từ khóa khác:

asm else new this
auto enum operator throw
bool explicit private true
break export protected try
case extern public typedef
catch false register typeid
char float reinterpret_cast typename
class for return union
const friend short unsigned
const_cast goto signed using
continue if sizeof virtual
default inline static void
delete int static_cast volatile
do long struct wchar_t
double mutable switch while
dynamic_cast namespace template And
And bitor not_eq xor
and_eq compl or xor_eq
bitand not or_eq

Okay, Done!

References:

https://www.cprogramming.com/

Bài viết gốc được đăng tải tại codecute.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem ngay những tin đăng tuyển dụng IT mới nhất trên TopDev