Home Công nghệ 8 thủ thuật khi làm việc với Object sử dụng resting và...

8 thủ thuật khi làm việc với Object sử dụng resting và spreading

1151
Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An
Những đoạn code bỏ túi hay xài nhất khi đụng tới object
  JavaScript đã tạo ra Object từ Function như thế nào?
  Object Relational Mapping

Merge object

part1 và part2 sẽ được merge vào user1

const part1 = { id: 100, name: 'An Luu' }
const part2 = { id: 100, password: 'Password!' }

const user1 = { ...part1, ...part2 }
//=> { id: 100, name: 'An Luu', password: 'Password!' }

Thêm property

Clone một object đồng thời thêm một số property mới vào object mới clone

const user = { id: 100, name: 'An Luu'}
const userWithPass = { ...user, password: 'Password!' }

user //=> { id: 100, name: 'An Luu' }
userWithPass //=> { id: 100, name: 'An Luu', password: 'Password!' }

Thêm property khi thỏa điều kiện

Trường hợp này hay dùng nhất là lúc chúng ta truyền lên API một object, nếu thõa điều kiện, sẽ thêm một số property vào trong object

const user = { id: 100, name: 'An Luu' }
const password = 'Password!'
const userWithPassword = {
 ...user,
 id: 100,
 ...(password && { password })
}

userWithPassword //=> { id: 100, name: 'An Luu', password: 'Password!' }

Xóa property khỏi object

// hàm này sẽ trả về object mới ko bao gồm password
const noPassword = ({ password, ...rest }) => rest

const user = {
 id: 100,
 name: 'An Luu',
 password: 'Password!'
}

noPassword(user) //=> { id: 100, name: 'An Luu' }

Xóa property với key chỉ định

const user1 = {
 id: 100,
 name: 'An Luu',
 password: 'Password!'
}

const removeProperty = prop => ({ [prop]: _, ...rest }) => rest
//           ----    ------
//               /
//        dynamic destructuring

const removePassword = removeProperty('password')
const removeId = removeProperty('id')

removePassword(user1) //=> { id: 100, name: 'An Luu' }
removeId(user1) //=> { name: 'An Luu', password: 'Password!' }

Sắp xếp property

Đôi khi chúng ta sẽ muốn thay đổi các property theo một thứ tự nào đó, nếu sắp xếp toàn bộ luôn thì chắc dùng Object.keys rồi thay xếp cái mảng key này lại.

Để di chuyển id lên đầu, trước hết gán giá trị undefined cho nó trước, sau đó, override lại giá trị này bằng cách resting

const user3 = {
 password: 'Password!',
 name: 'An Luu',
 id: 300
}

const organize = object => ({ id: undefined, ...object })
//              -------------
//             /
// dời id lên đầu

organize(user3)
//=> { id: 300, password: 'Password!', name: 'An Luu' }

Còn di chuyển xuống dưới cùng

const user3 = {
 password: 'Password!',
 name: 'An Luu',
 id: 300
}

const organize = ({ password, ...object }) =>
 ({ ...object, password })
//       --------
//       /
// dời password xuống cuối

organize(user3)
//=> { name: 'An Luu', id: 300, password: 'Password!' }

Property mặc định

Ví dụ, user2 không có chứa quotes, hàm setDefaults đảm bảo tất cả object đều chứa property là quotes, nếu ko nó thêm vào []

const user2 = {
 id: 200,
 name: 'An Luu'
}

const user4 = {
 id: 400,
 name: 'You',
 quotes: ["I've got a good feeling about this..."]
}

const setDefaults = ({ quotes = [], ...object}) =>
 ({ ...object, quotes })

// hoặc nếu muốn dời thằng quotes lên đầu
// const setDefaults = ({ ...object}) => ({ quotes: [], ...object })

setDefaults(user2)
//=> { id: 200, name: 'An Luu', quotes: [] }

setDefaults(user4)
//=> {
//=>  id: 400,
//=>  name: 'You',
//=>  quotes: ["I've got a good feeling about this..."]
//=> }

Đổi tên property

Thí dụ bạn ko muốn trong object chứa property ID, nó phải viết thường id, đầu tiên chúng ta remove ID ra khỏi object, sau đó add lại bằng tên là id

const renamed = ({ ID, ...object }) => ({ id: ID, ...object })

const user = {
 ID: 500,
 name: "An Luu"
}

renamed(user) //=> { id: 500, name: 'An Luu' }

Bài viết gốc được đăng tải tại VuiLapTrinh

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các vị trí tuyển dụng IT hấp dẫn tại TopDev