4 ứng dụng của Array.from

6150

Bài viết này sẽ liệt kê 4 ứng dụng của Array.from: khởi tạo một dãy số, tạo một mảng gồm n phần tử giống nhau, sao chép một array và tạo một array không trùng lặp.

Array.from được dùng để convert giá trị về kiểu Array, cú pháp như sau

Array.from(arrayLikeOrIterable [, mapFunction [, thisArg]])

Có 3 tham số có thể truyền vào, 2 thằng sau không bắt buộc

  • arrayLikeOrIterable giá trị muốn chuyển
  • mapFunction(item, index) function sẽ chạy qua toàn bộ các phần tử
  • thisArg được sử dụng như giá trị this bên trong mapFunction
const someNumbers = { "0": 10, "1": 15, length: 2 }
Array.from(someNumbers, value => value * 2)
// => [20, 30]

Ứng dụng 1: khởi tạo một dãy số

Khởi tạo dãy số từ 0 đến giá trị truyền vào

function range(end) {
    return Array.from({ length: end }, (_, index) => index)
}

range(4)
// => [0,1,2,3]

Ứng dụng 2: Tạo một mảng gồm n phần tử giống nhau

Input: số lượng phần tử, giá trị. Output: toàn một mảng n phần tử giống với giá trị đã cho.

const length = 3
const init = 0
const result = Array.from({ length }, () => init )

// => [0,0,0]

Thật ra chúng ta cũng có thể viết bằng Array.fill() dễ nhìn hơn

const length = 3;
const init   = 0;
const result = Array(length).fill(init);

Ứng dụng 3: sao chép một array

Nếu chỉ đơn giản là sao chép array thì ta có thể viết

const cloneArray = [...array1, array2]

Nhưng nếu array1 lại chứa một array bên trong đó thì sao? Hàm đệ quy để chép tuốt

function recursiveClone(val) {
  return Array.isArray(val) ? Array.from(val, recursiveClone) : val;
}

const numbers = [[0, 1, 2], ['one', 'two', 'three']];
const numbersClone = recursiveClone(numbers);

numbersClone; // => [[0, 1, 2], ['one', 'two', 'three']]
numbers[0] === numbersClone[0] // => false

Ứng dụng 4: Tạo một array không trùng lặp

Thật ra thì bản thân Array.from không làm được, chúng ta dùng new Set() rồi mới sau đchuyển ngược lại về array

function unique(arr) {
    return Array.from(new Set(arr))
}
unique([1, 1, 2, 3, 3]); // => [1, 2, 3]

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm việc làm IT job trên TopDev

TopDev via Vuilaptrinh