Xử lý lỗi nếu có xảy ra trong Javascript

1825

Tác giả: Lưu Bình An

Lỗi nếu có xảy ra, phải được xử lý hết tránh để chết nguyên ứng dụng. Điểm lại một vài cách xử lý lỗi trong javascript

Javascript error

throw new Error('khi có lỗi') sẽ tạo ra một object Error và dừng chạy.

Error object có 2 property có sẵn, 1 là message

const myError = new Error('Lỗi rồi nè');
console.log(myError.message);
// => Lỗi rồi nè

…cái thứ 2, rất quan trọng, là stack, nó sẽ cho ta history các phương thức và file đã gọi qua.

Error: please improve your code
 at Object.<anonymous> (/Users/gisderdube/Documents/_projects/hacking.nosync/error-handling/src/general.js:1:79)
 at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
 at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
 at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
 at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
 at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
 at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:742:12)
 at startup (internal/bootstrap/node.js:266:19)
 at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:596:3)

Nếu chúng ta không tự xử lý các trường hợp có lỗi, nó sẽ chết ngay chổ đó, để tránh tình huống này, tìm hiểu một số cách bắt lỗi

Xem việc làm javascript đãi ngộ tốt trên TopDev

try…catch

const a = 4;

try {
 // b chưa được định nghĩa, nó sẽ báo lỗi
 console.log(b);
} catch (err) {
 console.error(err)
}

// vẫn chạy đến đây
console.log(a);

Nếu không để console.log(b) bên trong try..catch, nó sẽ không chạy đến đoạn console.log(a)

…finally

Đôi khi chúng ta cần chạy một đoạn code dù nó có bị lỗi hay không bị lỗi, nó cũng sẽ giống ở trên, nhưng viết nó sẽ rõ ràng hơn

const a = 4;

try {
 // b chưa được định nghĩa, nó sẽ báo lỗi
 console.log(b);
} catch (err) {
 console.error(err)
} finally {
 console.log(a);
}

Các hàm async

Hiện tại chúng ta có 3 cách để làm việc với các hàm async, cách xử lý lỗi nếu có trên 3 cách này: callback, Promise, async/await

callback

myAsyncFunc(someInput, (err, result) => {
  if(err) return console.error(err);
  console.log(result);
})

Promise

Promise.resolve(1)
 .then(res => {
  console.log(res) // 1
  throw new Error('something went wrong');
  return Promise.resolve(2);
 })
 .then(res => {
  // sẽ không chạy
  console.log(res);
 })
 .catch(err => {
  console.error(err);
  return Promise.resolve(3)
 })
 .then(res => {
  // (A)
  console.log(res) // 3
 })
 .catch(err => {
  // trong trường hợp block (A) xảy ra lỗi
  console.error(err)
 })

async/await

async function() {
 try {
  await someFuncThatThrowsAnError()
 } catch (err) {
  console.error(err) 
 }
 // vẫn chạy
 console.log('Easy!')
}

Hiển thị lỗi ở phía giao diện người dùng

Ví dụ chúng ta làm Single Page App bằng React, chúng ta muốn hiển thị lỗi trên giao diện như thế này

Có thể dùng React Portal để chèn vào hoặc dùng một component nhận vào Error Object và render ra trên giao diện

<div>
 <GobalError err={errorObj} reset={handleResetError} />
</div>

Nếu lỗi hiển thị dạng inline phía dưới input

<div>
 <input
   type="text"
 />
 <button onClick={this._callBackend}>Delete your city</button>
 <InlineError error={this.state.error} />
</div>

Bài viết gốc được đăng tải tại Vuilaptrinh

Tham khảo các vị trí tuyển dụng IT tại đà nẵng, hcm, hà nội tại đây