Ứng dụng hay của flatMap

697

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Sử dụng flatMap có thể giúp code ngắn hơn, ví dụ trong tình huống bên dưới

// filter các giá trị âm
// nhân đôi các giá trị dương còn lại
[-3,-1,1,3,5]
	.filter(num => num >= 0)
	.map(num => num * 2)
// -> [2, 6, 10]

Cách này không có gì sai, nhưng nếu muốn viết bằng một phương pháp khác thì sao?

[-3,-1,1,3,5].flatMap(num => {
	if (num >= 0) {
		return [num * 2]
	}

	return []
})

// -> [2, 6, 10]

Nếu muốn rút ngắn hơn nữa

[-3, -1, 1, 3, 5]
  .flatMap((num) => (num >= 0 ? [num * 2] : []));
  
// -> [2, 6, 10]

Tuy nhiên, nếu xét về mặt viết-sao-cho-dễ-đọc thì có vẻ dùng filter và map sẽ tốt hơn, flatMap được cái viết ngắn hơn.

Túm lại, ưng mắt cách nào hơn thì bạn viết cách đó.

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm công nghệ hấp dẫn trên TopDev