Sử dụng v-model trên component lồng nhau

2454

Cách viết dùng v-model để tự đồng bộ giá trị khi lồng các component

Bạn có component nhận vào prop, muốn sử dụng v-model để nó tự cập nhập giá trị khi có thay đổi

// Address.vue
<template>
  <div>
    <input name="street" v-model="street">
    <input name="city" v-model="city">
    <input name="state" v-model="state">
    <input name="zip" v-model="zip">
  </div>
</template>
<script>
  export default {
    props: ['street', 'city', 'state', 'zip']
  }
</script>

Bạn truyền nó vào như thế này, với hy vọng mọi thứ chạy ngon lành

// Form.vue
<template>
  <form>
    <input name="name" v-model="name">
    <input name="email" v-model="email">
    <mailing-address
      :street="address.street"
      :city="address.city"
      :state="address.state"
      :zip="address.zip"
    />
  </form>
</template>
<script>
  import MailingAddress from './Address.vue';
  export default {
    components: { MailingAddress },
    data() {
      return {
        address: {
          street: '',
          city: '',
          state: '',
          zip: ''
        }
      }
    }
  }
</script>

Nhưng không 😭 nó sẽ thông báo trong console, “Avoid mutating a prop directly since the value will be overwritten whenever the parent component re-renders. “

Về nguyên tắc, chúng ta ko được thay đổi giá trị của prop, nếu không lúc re-render nó sẽ ko còn đúng nữa

Để nó chạy ngon lành, chúng ta không dùng prop. Khi sử dụng v-model nó làm cho chúng ta 2 việc, bind giá trị vào biến value, gắn handle cho sự kiện v-on:input. Túm lại chúng ta ko cần dùng prop làm gì cả, chỉ việc dùng lùng value bên trong component

// Address.vue
<template>
  <div>
    <input name="street" v-model="value.street">
    <input name="city" v-model="value.city">
    <input name="state" v-model="value.state">
    <input name="zip" v-model="value.zip">
  </div>
</template>
<script>
  export default {
    props: {
      value: {
        type: Object,
        required: true
      }
    },
    watch: {
      value() {
        this.$emit('input', this.value);
      }
    }
  }
</script>

Khi sử dụng

<mailing-address v-model="address" />

Nếu nó thêm một cấp nữa thì sao? Ví dụ bên trong Address.vue chúng ta nhét thêm một component cháu nội của Form nữa

// Address.vue
<template>
  <div>
    ...
    <state v-model="value.state" />
</div>
</template>
<script>
  import State from "./State";
  export default {
    components: { State },
    props: {
      value: {
        type: Object,
        required: true
      }
    },
    watch: {
      value() {
        this.$emit('input', this.value);
      }
    }
  }
</script>

State component

<template>
  <select v-model="value">
    <option v-for="(state, abbreviation) in states"
        :value="abbreviation"
        v-html="state"
    ></option>
  </select>
</template>
<script type="text/babel">
  export default {
    props: {
      value: {
        type: String,
        required: true
      }
    },
    data() {
      return {
        states: {
          NY: 'New York',
          WI: 'Wisconsin'
          // + rest of the states
        }
      }
    }
  }
</script>

Nó sẽ tiếp tục chửi bới chúng ta, vì chúng ta đi thay đổi prop nữa rồi, chúng ta cần đưa nó về computed

// State.vue
<template>
  <select v-model="localState">
    <option v-for="(state, abbreviation) in states"
        :value="abbreviation"
        v-html="state"
    ></option>
  </select>
</template>
<script type="text/babel">
  export default {
    props: {
      value: {
        type: String,
        required: true
      }
    },
    data() {
      return {
        states: {
          NY: 'New York',
          WI: 'Wisconsin'
          // + rest of the states
        }
      }
    },
    computed: {
      localState: {
        get() {return this.value},
        set(localState) { this.$emit('input', localState)}
      }
    }
  }
</script>

Cách này giống như chúng ta dùng controlled component trong React

TopDev via Vuilaptrinh