Sử dụng useReducer và useContext để làm global state

11761

Thông thường chúng ta sẽ dùng một nhà kho để chứa dữ liệu state như Redux, một component container bọc ở nút đầu tiên trong app, các component con bên trong có thể truy xuất và cập nhập các dữ liệu một cách dễ dàng

Với các API mới được React bổ sung là useStatecreateContextuseContext chúng ta có thêm một lựa chọn để làm nhà kho mà ko cần dùng đến Redux

Ví dụ chúng ta có 3 dữ liệu như bên dưới

const teamMembersNames = ["John", "Mary", "Jason", "David"];

const [sharing, setSharing] = React.useState([]);
const [help, setHelp] = React.useState([]);
const [pairing, setPairing] = React.useState(teamMembersNames);

Câu hỏi là làm sao chúng ta đưa dữ liệu vào nhà kho. Chúng ta sẽ dùng API createContext (tạo em cái kho)

Khi sử dụng React.createContext chúng ta sẽ nhận về 2 component là Provider (anh tung) và Consumer (em hứng).

// ./src/utils/store.js
export const StoreContext = React.createContext(null);

export default ({ children }) => {
 // các em đã vào nhà kho
 const teamMembersNames = ["John", "Mary", "Jason", "David"];

 const [sharing, setSharing] = React.useState([]);
 const [help, setHelp] = React.useState([]);
 const [pairing, setPairing] = React.useState(teamMembersNames);

 const store = {
  sharing: [sharing, setSharing],
  help: [help, setHelp],
  pairing: [pairing, setPairing]
 };

 return (
  <StoreContext.Provider value={store}>{children}</StoreContext.Provider>
 );
};

Để các component bên trong <App/> đều dùng được <Consumer />

// ./index.js
import React from "react";
import ReactDOM from "react-dom";

import App from "./App";
import StoreProvider from "./utils/store";

ReactDOM.render(
 <StoreProvider>
  <App />
 </StoreProvider>,
 document.getElementById("root")
);

Với bất kỳ component nào muốn sử dụng, để lấy được dữ liệu trong store, chúng ta sử dụng useContext

import React from "react";
import { StoreContext } from "../utils/store";

const SomeComponent = () => {
 // dữ liệu dùng chung
 const { sharing } = React.useContext(StoreContext);
};

Hoặc nếu thích dùng cách viết render props, có thể dùng luôn component <Consumer/>

<StoreContext.Consumer>
 {store => <InputComponent store={store} />}
</StoreContext.Consumer>

Ứng dụng làm useAuth

Một trong những ví dụ dễ thấy, phần dữ liệu nên đưa vào nhà kho chung là phần thông tin user đang đăng nhập

Chúng ta sẽ cần 3 phần

 1. Khai báo một nhà kho bằng createContext
 2. Bộ reducer làm nhiệm vụ cập nhập xử lý state
 3. Một hook tùy biến useAuth cung cấp các API cần thiết để tương tác với nhà kho chung đã khai báo
 4. AuthProvider.js Khai báo nhà kho (bản rút gọn)
// AuthProvider.js
import authReducer from "authReducer";

export const AuthContext = React.createContext(null);

export const AuthProvider = ({ children }) => {
 // khởi tạo
 const [state, dispatch] = useReducer(authReducer, {});
 return (
  <AuthContext.Provider value={[state, dispatch]}>
   {children}
  </AuthContext.Provider>
 );
};
 1. authReducer.js (bản rút gọn)
// authReducer.js
function authReducer(state, action) {
 switch (action.type) {
  case "login":
   const { authResult, user } = action;
   const expiresAt = authResult.expiresIn * 1000 + new Date().getTime();
   localStorage.setItem("expires_at", JSON.stringify(expiresAt));
   localStorage.setItem("user", JSON.stringify(user));
   return { user, expiresAt };
  case "logout":
   localStorage.removeItem("expires_at");
   localStorage.removeItem("user");
   return { user: {}, expiresAt: null };
  default:
   return state;
 }
}
 1. Một hook tùy biến useAuth
// useAuth.js
import { AuthProvider } from "AuthProvider";

export const useAuth = () => {
  const { state, dispatch } = userContext(AuthContext);
  const login = () => {
    // làm gì đó ở đây
  }
  const logout = () => {
    // làm gì đó ở đây
    dispatch({ type: "logout" })
  }
  // ... còn một số thức khác
  const isAuthenticated = () => {
    return state.expiresAt && new Date().getTime() < state.expiresAt;
  };
  // ... còn một số thức khác
  return {
    isAuthenticated,
    user: state.user,
    userId: state.user ? state.user : null;
    login,
    logout,
    handleAuthentication
  }
}

Với cách làm này, bất kỳ component nào sử dụng useAuth đều sẽ truy xuất đến một kho dữ liệu chung

import useAuth from "useAuth";

const MyCom = () => {
 const {
  /* quá trời thứ linh tinh trả về */
 } = useAuth();
 //...
};

TopDev via Vuilaptrinh