Redux vận hành như thế nào

7139

Actions, reducers, action creators, middleware, pure functions, immutability,… những ngoại ngữ làm rối bất kỳ ai nếu chưa biết redux

Nếu chưa biết tại sao lại sinh ra thằng Redux này, có thể xem ở tuts trước của mình.

Chỉ sử dụng State của React

Component sẽ build

Redux vận hành như thế nào

import React from 'react';

class Counter extends React.Component {
 state = { count: 0 }

 increment = () => {
  this.setState({
   count: this.state.count + 1
  });
 }

 decrement = () => {
  this.setState({
   count: this.state.count - 1
  });
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <h2>Counter</h2>
    <div>
     <button onClick={this.decrement}>-</button>
     <span>{this.state.count}</span>
     <button onClick={this.increment}>+</button>
    </div>
   </div>
  )
 }
}

export default Counter;

 

Giải thích ngắn gọn cho dễ theo dõi

 • Giá trị count được lưu trong state của component Counter
 • Khi user click ‘+’, hàm increment sẽ tăng giá trị count lên
 • Khi state bị thay đổi, React sẽ render lại Counter và những component bên trong của nó, giá trị mới sẽ hiển thị

Thêm Redux

Như đã đề cập trong tuts trước, Redux lưu state lại trong 1 cái store, tranh lẫn lộn, store là nơi lưu state, và state dữ liệu.

Cài redux và react-redux package

npm install redux react-redux --save

 

Tại sao phải 2 cái package?, cái redux chỉ cho ta cái store, để lấy được cái state ra, sử dụng hàm connect trong react-redux, vì redux không phải chỉ làm việc chung được với React thôi không, nó có thể chơi với Vue, Angular không chừng.

Bỏ state đi

import React from 'react';

class Counter extends React.Component {
 increment = () => {
 }

 decrement = () => {
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <h2>Counter</h2>
    <div>
     <button onClick={this.decrement}>-</button>
     <span>{this.props.count}</span>
     <button onClick={this.increment}>+</button>
    </div>
   </div>
  )
 }
}

export default Counter;

 

connect nó với store thôi

import { connect } from 'react-redux';
// ...
// Viết thêm hàm này
function mapStateToProps(state) {
 return {
  count: state.count
 };
}

// Thay cái
// export default Counter;

// bằng
export default connect(mapStateToProps)(Counter);

 

Ok vậy là xong phần connect component với các state ở trong store, chúng ta cần khai báo Store!

Bọc toàn bộ cái App bên trong component Provider của react-redux để tất cả component bên trong App có thể sử dụng hàm connect để gọi đến store

import { Provider } from 'react-redux';

...

const App = () => (
 <Provider>
  <Counter/>
 </Provider>
);

 

Chưa xong, chúng ta phải setup cái store để đưa vào cho Provider

import { createStore } from 'redux';

const store = createStore();

const App = () => (
 <Provider store={store}>
  <Counter/>
 </Provider>
);

 

Vẫn chưa đủ, thật sự Redux không được thông minh như chúng ta tưởng tượng, lúc đầu mình đã nghĩ rằng khi create store như vậy nó sẽ cho mình những giá trị default bên trong store. Nhưng không chúng ta phải làm tay tất cả. Chúng ta phải cung cấp cho nó 1 hàm gọi là reducer, cái hàm reducer này phải return về một giá trị cho state, luôn phải return state nhé. Bên trong reducer ta sẽ xào nấu state theo yêu cầu, nó sẽ nhận state hiện tại và trả về state mới.

const initialState = {
 count: 0
};

function reducer(state = initialState, action) {
 return state;
}

const store = createStore(reducer);

const App = () => (
 <Provider store={store}>
  <Counter/>
 </Provider>
);

 

Action

Action là gì, nó đóng vai trò như thế nào và nó đến từ đâu? Làm thế nào mà ta đổi giá trị counter?

action là 1 JS object nó sẽ cho biết bạn đang muốn order món nào, như tờ giấy ghi order trong nhà hàng ấy mà, nó sẽ chưa thông tin ‘món’ bạn order, đầu bếp reducer sẽ dựa vào đó mà xào nấu ra ‘món’ bạn order

function reducer(state = initialState, action) {
 switch(action.type) {
  case 'INCREMENT':
   return {
    count: state.count + 1
   };
  case 'DECREMENT':
   return {
    count: state.count - 1
   };
  default:
   return state;
 }
}

 

Reducer sẽ căn cứ vào action.type để thực hiện thay đổi và trả về state mới, nên nhớ chúng ta phải LUÔN LUÔN trả về state trong reducer, nếu có hay không có thay đổi cũng phải trả về state

Không bao giờ được phép thay đổi State trực tiếp

State là một immutable object, tuyệt đối KHÔNG thay đổi state như sau

function brokenReducer(state = initialState, action) {
 switch(action.type) {
  case 'INCREMENT':
   // BẬY: đừng thay giá trị bằng kiểu này
   state.count++;
   return state;

  case 'DECREMENT':
   // BẬY: đừng thay giá trị bằng kiểu này
   state.count--;
   return state;

  default:
   return state;
 }
}

 

Làm như vậy cũng cấm tuyệt đối nhé:

 • state.foo = 7
 • state.items.push(newItem)
 • delete state.something

Action từ đâu mà có

Action không tự sinh ra, nó được dispatch ra từ hàm dispatch. Hàm dispatch thì đặc biệt là nó không được import, mình có thể gọi store.dispatch(someAction), nhưng cái store này thì nó năm ở trong 1 file thôi, Vậy hàm dispatch này làm sao có đây?

Thật ra lúc chúng ta gọi connect thì hàm connect cũng đã map cái hàm dispatch vào trong props của component luôn.

import React from 'react';
import { connect } from 'react-redux';

class Counter extends React.Component {
 increment = () => {
  this.props.dispatch({ type: 'INCREMENT' });
 }

 decrement = () => {
  this.props.dispatch({ type: 'DECREMENT' });
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <h2>Counter</h2>
    <div>
     <button onClick={this.decrement}>-</button>
     <span>{this.props.count}</span>
     <button onClick={this.increment}>+</button>
    </div>
   </div>
  )
 }
}

function mapStateToProps(state) {
 return {
  count: state.count
 };
}

export default connect(mapStateToProps)(Counter);

TopDev via Vuilaptrinh