Giải thích React Component Lifecycle

20434
Tìm hiểu vòng đời của một Component React (React Componenent), khi nào và sử dụng ra sao.

Để thực sự trở thành một master React, việc hiểu lifecycle của component là bắt buộc.

Các phương thức của lifecycle là một dạng hook (giống như khái niệm hook trong wordpress)

Có thể group các phương thức lifecycle ra 3 nhóm, ứng với 4 giai đoạn của component: MountingUpdatingUnmountingError Handling

Mounting

Nó sẽ theo thứ tự sau

 1. constructor()
 2. static getDerivedStateFromProps()
 3. render()
 4. componentDidMount()

Updating

Các phương thức này sẽ được gọi khi có sự thay đổi của state hoặc props

 1. static getDerivedStateFromProps()
 2. shouldComponentUpdate()
 3. render()
 4. getSnapshotBeforeUpdate()
 5. componentDidUpdate()

Unmounting

Phương thức được gọi trước khi remove component khỏi DOM

 1. componentWillUnmount()

Error Handling

Bất kể lỗi ở đâu trong component, nó sẽ gọi đến phương thức này

 1. componentDidCatch()

render()

Đây là phương thức bắt buộc duy nhất khi tạo ra một component, bắt buộc trả về một trong những giá trị

 • React element
 • Arrays and fragments
 • Portals
 • String and numbers
 • Booleans or null

Hàm này sẽ không được gọi nếu shouldComponentUpdate() return false

constructor(props)

Phương thức khởi tạo một component, nếu không khởi tạo state, bind các phương thức, thì ko cần khai báo phương thức này.

class Clicker extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleClick = this.handleClick.bind(this);
  this.state = {
    clicks: 0
  };
 }
 handleClick() {
  this.setState({ 
   clicks: this.state.clicks + 1
  });
 }
 //...
}

Đừng chuyển props sang state! Xử lý logic sẽ hết sức rắc rối về sau

Đừng làm thế này nhé

constructor(props) {
 super(props);
 // DON'T DO THIS
 this.state = { color: props.color };
}

componentDidMount()

Component đã hiện hình, là lúc mà ta gọi AJAX

componentDidMount() {
 fetch('https://gitconnected.com')
  .then((res) => {
   this.setState({
    user: res.user
   });
  });
}

Có thể gọi setState() ở dòng đầu tiên của phương thức componentDidMount(), hàm render() sẽ được gọi lại một lần nữa, nhưng nó chỉ xảy ra trước khi trình duyệt update DOM, render chắc chắn sẽ gọi 2 lần, user có thể không nhận ra sự thay đổi này, tuy nhiên đây là nguyên nhân cho vấn đề với performance. Nhưng cần thiết trong trường hợp như modal hay tooltip chúng ta cần tính toán vị trí của DOM trước khi render

componentDidUpdate(prevProps, prevState, snapshot)

Ngay sau khi component được cập nhập, hook này sẽ được gọi. Không gọi trong lần render đầu. Đây cũng có thể là nơi để tạo một network request khi chúng ta so sánh prop hiện tại với prop ở thời điểm trước đó

componentDidUpdate(prevProps, prevState, snapshot) {
 // Trường hợp thường dùng (đừng quên kiểm tra so sánh props):
 if (this.props.userID !== prevProps.userID) {
  this.fetchData(this.props.userID);
 }
}

Nếu muốn gọi setState ở đây, phải đưa nó trong câu điều kiện, nếu không sẽ bị lặp vô tận

Nếu có implement phương thức getSnapshotBeforeUpdate(), giá trị return của getSnapshotBeforeUpdate() sẽ được đưa vào snapshot, nếu không thì là undefined

Hàm này cũng không được gọi nếu shouldComponentUpdate() return false

componentWillUnmount

Có thể sử dụng để remove các listener, các hàm setInterval, cancel network request

componentWillUnmount() {
 window.removeEventListener('resize', this.resizeEventHandler);
}

shouldComponentUpdate(nextProps, nextState)

Có phương thức này để cải thiện performance của React, vì đôi lúc thay đổi state hoặc props ta không muốn cập nhập lại UI, chỉ cần cho hàm này return false (mặc định là return true), khi return false thì rendercomponentDidUpdate sẽ không được gọi.

shouldComponentUpdate(nextProps, nextState) {
  return this.props.clicks !== nextProps.clicks;
}

static getDerivedStateFromProps(props, state)

Được gọi trước khi xuống render, có thể return một object để update state, hoặc null

Rất hiếm khi sử dụng, chỉ khi giá trị của state phụ thuộc vào prop

Nên hạn chế sử dụng hàm này, vì làm logic hiển thị của component rất ư khó hiểu, hãy nghĩ đến những cách implement đơn giản hơn bằng những lifecycle khác.

getSnapshotBeforeUpdate(prevProps, prevState)

Gọi ngay trước khi render xuống DOM, cho phép lấy một số thông tin của DOM (ví dụ vị trí thanh scroll), các giá trị return từ hàm này sẽ đưa cho componentDidUpdate()

componentDidCatch(error, info)

Nếu một component nào đó bị lỗi nó sẽ không chết nguyên cái app nữa mà sẽ quăn lỗi ở đây, sử dụng để hiển thị lỗi lên UI

class ErrorBoundary extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = { hasError: false };
 }

 componentDidCatch(error, info) {
  // Display fallback UI
  this.setState({ hasError: true });
  // You can also log the error to an error reporting service
  logErrorToMyService(error, info);
 }

 render() {
  if (this.state.hasError) {
   // You can render any custom fallback UI
   return <h1>Something went wrong.</h1>;
  }
  return this.props.children;
 }
}

<ErrorBoundary>
 <MyWidget />
</ErrorBoundary>

Tham khảo vị trí các công việc React tại đây

Bài viết gốc được đăng tải tại Vuilaptrinh