Home Công nghệ Kiểm tra element có nằm trong viewport không bằng javascrip

Kiểm tra element có nằm trong viewport không bằng javascrip

3311
Học cách viết một helper function để kiểm tra element nằm trong viewport

“Nằm trong viewport” nghĩa là nó đang hiển thị bên trong phần nhìn thấy được của trình duyệt, function này cần thiết khi chúng ta cần tới lazy loading, hiệu ứng này kia.

Phần quan trọng nhất của function này là dùng Element.getBoundingClientRect(), nó cho chúng ta giá trị position của element so với viewport. Nó trả về một object chứa heightwidth, khoảng cách đến toprightbottomleft với viewport

// chọn element
var h1 = document.querySelector('h1');

// lấy position của element trên
var bounding = h1.getBoundingClientRect();

console.log(bounding)
// {
// height: 118,
// width: 591.359375,
// top: 137,
// bottom: 255,
// left: 40.3125,
// right: 631.671875
// }

Tìm việc làm javascript trong tháng mới nhất

Nếu một element nằm trong viewport được xác định như sau

 • topleft >= 0
 • right <= độ rộng của viewport
 • bottom <= độ cao của viewport

Để check độ rộng của viewport, chúng ta có 2 cách, một số trình duyệt hỗ trợ window.innerWidth, một số khác hỗ trợ document.documentElement.clientWidth, số còn lại thì support cả 2. Rắc rối nhở!

(window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth)

 

Cũng tương tự với giá trị viewport height

(window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight)

 

Chúng ta kiểm tra xem element có nằm trong viewport không

if (
  bounding.top >= 0 &&
  bounding.left >= 0 &&
  bounding.right <= (window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth) &&
  bounding.bottom <= (window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight)
) {
  console.log('Trong viewport!');
} else {
  console.log('Không nằm trong viewport... whoa la la');
}

 

Chúng ta gom lại vào một function helper để dành xài

var isInViewport = function (elem) {
  var bounding = elem.getBoundingClientRect();
  return (
    bounding.top >= 0 &&
    bounding.left >= 0 &&
    bounding.bottom <= (window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight) &&
    bounding.right <= (window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth)
  );
};

 

Sử dụng function này, chúng ta có thể làm lazy load image

<figure data-image="url/to/my/image.jpg">Hình sẽ được load khi scroll tới đây..</figure>

 

var image = document.querySelector('[data-image]');
window.addEventListener('scroll', function (event) {
  if (isInViewport(image)) {
    image.innerHTML = '<img src="' + image.getAttribute('data-image') + '">';
  }
}, false);

TopDev via Vuilaptrinh