Home Search

Scikit-learn - search results

If you're not happy with the results, please do another search
linear regression

Thực hiện Linear Regression với Scikit-learn

Bài viết được sự cho phép của tác giả Kien Dang Chung Video trong bài viết Trong bài trước, bạn đã được giới thiệu lý thuyết...
Top những thuật toán machine learning

Top những thuật toán machine learning mà bất cứ Data Scientist...

Giới thiệu về thuật toán Machine Learning Có hai cách để phân loại các thuật toán Machine Learning mà bạn có thể gặp qua. Các...
Top những thuật toán machine learning

Top những thuật toán machine learning mà bất cứ Data Scientist...

Có nhiều cách khác nhau mà thuật toán có thể mô hình hóa một vấn đề vì nó liên quan đến sự tương tác...