8 câu điều kiện khi render trong React

3364

Tutorial này sẽ cover những câu điều kiện dùng để render component phổ biến nhất

If/Else

Dễ nhất và căn bản nhất

render() {
  if (this.state.mode === 'view') {
    return (
      <div />
    )
  } else {
    return (
      <div />
    )
  }
}

Ko render với null

Nếu không muốn render một component, trong hàm return trả về giá trị null, lưu ý khi return null nhưng hàm render vẫn được gọi.

render() {
  if (this.state.mode === 'view') {
    return <h1 />;
  } else {
    return (
      null
    )
  }
}

Đặt biến cho element

Giờ nếu không muốn thêm câu else

render() {
  let input;
  
  if (this.state.mode !== 'view') {
   input = <h1/>;
  }
   
  return input;
}

Câu điều kiện rút gọn

Thay gì if/else, có thể dùng câu điều kiện rút gọn để render luôn

điều kiện ? nếu true : nếu false

Sử dụng với ví dụ trên

render() {
  return(
    <div>
      {this.state.mode === 'view' ? <h1> : null}
    </div>
  )
}

Gọn gàng sạch sẽ hơn, tuy nhiên cũng đừng lạm dụng quá, có anh bạn làm chung với mình, lạm dụng cách này quá lố, đến nổi mỗi lần đọc code của anh ấy là cơn ác mộng, mặc dù không sai, nhưng thằng nào code sau mở lên đọc tội nó lắm.

return (
 <div>
  { condition1
   ? <Component1 />
   : ( condition2
    ? <Component2 />
    : ( condition3
     ? <Component3 />
     : <Component 4 />
    )
   )
  }
 </div>
);

Short-circuit operator (&&)

Trong trường hợp trên, rõ ràng việc trả về null cũng hơi dư thừa, có thể sử dụng ngắn-hơn-cả-ngắn với cú pháp &&. Cũng như câu điều kiện rút gọn, tuy nhiên nó sẽ chỉ render nếu true, con false nó sẽ không làm gì cả

render() {
  return(
    <div>
      {this.state.mode === 'view' && <h1>}
    </div>
  )
}

Immediately-invoked function expressions (IIFE)

IIFE như tên gọi nó đã nói lên tất cả, hàm sẽ thực thi ngay khi nó được định nghĩa.

Bình thường

function myFunction() { 
  // ...
}
myFunction();

Để biến nó thành IIFE, convert nó qua thành một expression

(function myFunction(/* tham số*/){
  // ...
}( /* tham số*/ ));

// viêt như vầy cũng được nha
(function myFunction(/* tham số*/){
  // ...
})( /* tham số*/ );

// hoặc bỏ luôn tên
(function(/* tham số*/){
  // ...
})( /* tham số*/ );

// hoặc dùng luôn arrow function cho máu
((/* tham số*/) => {
  // ...
})( /* tham số*/ );

Giờ thì dùng IIFE với component

render() {
  return(
    <div>
      {
       (() => {
        const handler = view 
          ? this.handleEdit 
          : this.handleSave;
        const label = view ? 'Edit' : 'Save';
       
        return (
         <button onClick={handler}>
          {label}
         </button>
        );
       })()
      } 
    </div>
  )
}

Subcomponents

Nếu thấy dùng IFEE có vẻ hơi khó chịu, chúng ta đang làm React, tất cả hãy đưa về component, tách phần logic của component và phần render cái view ra luôn là đều được khuyến cáo, declarative vs. imperative programing

Vậy nên chuyển các điều kiện này sang một sub component để render dựa trên props luôn là ý hay.

render(
  const view = this.state.mode === 'view';

  return(
    <div>
      {
       view
        ? <EditComponent handleEdit={this.handleEdit} />
        : (
         <SaveComponent 
          handleChange={this.handleChange}
          handleSave={this.handleSave}
          text={this.state.inputText}
         />
        )
      } 
    </div>
  )
)

Hoặc trong React-Router-4 mỗi route là một If component với cách thức vận hành như sao

<If
  condition={ view }
  then={ editComponent }
  else={ editComponent }
/>

// Component Route trong React-Router
<Route path='/' component={Home} />

Higher-Order Component (HOC)

Sử dụng HOC để truyền xuống một prop dựa trên kiểm tra logic

function higherOrderComponent(Component) {
 return function EnhancedComponent(props) {
  if (condition) {
   return <AnotherComponent { ...props } />;
  }

  return <AnotherComponent { ...props } />;
 };
}

Tham khảo thêm việc làm React lương cao tại đây

TopDev via Vuilaptrinh