Talent Success

Talent Success

Talent Success's Client

Lập Trình Viên Mobile (Android/Flutter Developer)

Trách nhiệm công việc:

 • Nghiên cứu các ứng dụng Quản trị, vận hành doanh nghiệp
 • Nghiên cứu Hệ thống vận hành F&B
 • Nghiên cứu Hệ thống IT phục  vụ F&B
 • Đề xuất lựa chọn giải pháp Công nghệ
 • Khảo sát yêu cầu: Phân tích yêu cầu, phân tích Gaps
 • Phân tích thiết kế: Giải pháp đáp ứng; Quy trình tương lai; Kịch bản kiểm thử
 • Xây dựng phần mềm và Kiểm thử nội bộ
 • Kiểm thử phần mềm: xây dựng kịch bản kiểm thử và Unit test
 • Quản lý các version thay đổi phần mềm
 • Chuyển giao và nghiệm thu phần mềm
 • Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp phần mềm
 • Hỗ trợ đào tạo người dùng sử dụng phần mềm
 • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Nghiên cứu các ứng dụng Quản trị, vận hành doanh nghiệp
 • Nghiên cứu Hệ thống vận hành F&B
 • Nghiên cứu Hệ thống IT phục  vụ F&B
 • Đề xuất lựa chọn giải pháp Công nghệ
 • Khảo sát yêu cầu: Phân tích yêu cầu, phân tích Gaps
 • Phân tích thiết kế: Giải pháp đáp ứng; Quy trình tương lai; Kịch bản kiểm thử
 • Xây dựng phần mềm và Kiểm thử nội bộ
 • Kiểm thử phần mềm: xây dựng kịch bản kiểm thử và Unit test
 • Quản lý các version thay đổi phần mềm
 • Chuyển giao và nghiệm thu phần mềm
 • Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp phần mềm
 • Hỗ trợ đào tạo người dùng sử dụng phần mềm
 • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng
2 ngày trước

Địa điểm

 • Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Số năm kinh nghiệm

06 tháng

Cấp bậc

Fresher, Junior

Loại hình

Kỹ năng

Website

Địa điểm

 • Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hà Nội, Thành phố Hà Nội
 • Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam