[HN] Mobile Developer (React Native, Flutter)

Trách nhiệm công việc:

 • Develop Android/ iOS mobile application
 • Collaborate with Back-end developers to implement an end-to-end workflow
 • Collaborate with other colleagues (product owner, UI/ UX designer, tester…) to deliver a complete product
 • Work on bug fixing and improving application performance
 • Joining in a full-cycle of product development (Planning, Pre-production, Production, Testing, Pre-launch, Launch, Post-production)
 • Integrate with web3 and related blockchain platforms
 • Support other members when needed, mentor junior ones and help them grow up
 • Contribute not only your high quality code but also valuable ideas, solutions for the company

---

 • Phát triển ứng dụng di động Android / iOS
 • Phối hợp với Backend Dev để xây dựng chức năng hoàn chỉnh
 • Phối hợp với các vị trí khác (Product Owner, UI / UX Designer, Tester…) để xây dựng một sản phẩm hoàn chỉnh
 • Sửa lỗi và cải thiện hiệu suất ứng dụng
 • Tham gia toàn bộ chu kỳ phát triển sản phẩm (Planning, Pre-production, Production, Testing, Pre-launch, Launch, Post-production)
 • Tích hợp app với web3 và các nền tảng blockchain liên quan
 • Hỗ trợ các thành viên khác khi cần thiết, hỗ trợ và hướng dẫn các bạn trẻ khác trong team
 • Đóng góp những ý tưởng, giải pháp có giá trị cho công ty

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • 3+ years experience in mobile development (for Senior Level), especially native iOS (Objective-C or Swift), native Android (Java or Kotlin), Flutter and React Native
 • Experience working with remote data via REST/ JSON
 • Experience with third-party libraries and APIs
 • Have published at least one original iOS/ Android App
 • Working knowledge of the general mobile landscape, architectures, trends, and emerging technologies
 • Solid understanding of the full mobile development life cycle

----

 • Từ 3 năm kinh nghiệm phát triển thiết bị di động (dành cho Senior level), đặc biệt là native iOS (Objective-C hoặc Swift), Native Android (Java hoặc Kotlin), Flutter và React Native
 • Có kinh nghiệm làm việc với REST/JSON
 • Có kinh nghiệm liên quan với các thư viện của bên thứ 3 và các API khác
 • Đã từng xây dựng ít nhất một ứng dụng iOS / Android trên chợ
 • Có Kiến thức làm việc về ưng dụng mobile nói chung, kiến   trúc, xu hướng và công nghệ mới nổi
 • Có hiểu biết vững chắc về vòng đời phát triển toàn bộ thiết bị di động
1 tuần trước

Địa điểm

Tầng 5, số 33 ngõ 41 phố Thái Hà, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số năm kinh nghiệm

3 năm

Cấp bậc

Nhân viên, Middle, Senior

Loại hình

Kỹ năng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  CV scanning
 • Vòng 2:

  Interview with Manager
 • Vòng 3:

  (Possibly) Take the test
Công ty Cổ phần Công nghệ Coming
Công ty Cổ phần Công nghệ Coming
Công ty Cổ phần Công nghệ Coming

Website

Địa điểm

Tầng 5, số 33 ngõ 41 phố Thái Hà, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam