Pinetree

Pinetree Securities - a member of Hanwha Investment and Securities Co. Ltd.

Front-end Developer (Web Trading System)

Login to view salary

5 days ago

Apply Now Apply Without CV

Job Description

Thực thi các công việc thuộc phạm vi lập trình sản phẩm, giúp hoàn thành chức năng nhiệm vụ của team WTS, Khối CNTT và hỗ trợ công ty đạt được chỉ tiêu đề ra. / Carry out the tasks of WTS project, help to fulfil IT function and support the company to achieve the set targets.

Job Responsibilities

1. Hỗ trợ Quản lý trực tiếp trong các việc / Support supervisor in:

 • Định nghĩa sản phẩm / Product definition
 • Phát triển sản phẩm / Product development
 • Triển khai sản phẩm / Product deployment

2. Trách nhiệm chính / Main responsibilities:

 • Viết các code "Clean" và well-designed để phát triển và phân phối các sản phẩm theo nhiều loại khác nhau bằng HTML5/ CSS3/ JS (ReactNative, ReactJS,...) / Write “clean”, well-designed code to develop and deliver products in various types using HTML5 / CSS3/ JS (ReactNative, ReactJS)
 • Tạo các ứng dụng di động hấp dẫn trực quan trên webiste, cộng tác với team thiết kế để xác định nguyên mẫu của các trang web động và các thành phần JavaScript / Create visually appealing mobile apps on website – collaborate with the usability and design teams to define prototypes of dynamic web pages and JavaScript components
 • Khắc phục sự cố, kiểm tra và bảo trì phần mềm và cơ sở dữ liệu cốt lõi để đảm bảo tối ưu hóa và đảm bảo chức năng / Troubleshoot, test and maintain the core product software and databases to ensure strong optimization and functionality
 • Kiểm tra khả năng tương thích giữa nhiều trình duyệt, tương thích điện thoại, đa nền tảng và/hoặc thiết bị chéo cho các trường hợp không nhất quán / Test cross-browser, cross-platform, responsive and/or cross-device compatibility for inconsistencies
 • Khởi tạo các giải pháp tự động cho phép cải thiện quy trình và hiệu quả tốt hơn / Initiate automated solutions that enable better efficiency and process improvement
 • Góp phần cải tiến liên tục bằng cách đề xuất cải tiến giao diện người dùng, kiến trúc phần mềm hoặc công nghệ mới / Contribute to continual improvement by suggesting improvements to user interface, software architecture or new technologies
 • Phát triển các giải pháp mới cũng như sửa chữa các vấn đề và lỗi với website hiện có. / Develop new solutions as well as fixing issues and errors with existing website.
 • Di chuyển các ứng dụng vào môi trường sản xuất, quản lý tập tin / Migrate the applications into the production environment, file management
 • Tham gia đánh giá code, cập nhật các thực tiễn tốt nhất của ngành và nghiên cứu các công nghệ mới / Participate in code reviews, follow industry best practices and research new technologies

CÁC KẾT QUẢ MONG MUỐN / OUTCOMES & MEASURES

 • Thiết kế và lập trình gọn gàng / Clean, well-designed frontend code
 • Tương thích với thiết kế của designer / Match with design provided by designer
 • Sản phẩm ít lỗi / Bug free products

Job Requirements

1. Trình độ Học vấn / Educational Qualifications

 • Tốt nghiệp đại học kỹ thuật chuyên ngành công nghệ thông tin, ưu tiên các trường ĐH Bách Khoa, ĐH FPT, ĐH Quốc Gia, HV Bưu Chính Viễn Thông, .... / Graduated from university specializing in IT, prioritizing graduating from Technology Universities, FPT University, Vietnam National University, PTI.
 • Có chứng chỉ phần mềm quốc tế là một lợi thế / Having a certificate of professional analysis is an advantage

2. Kiến thức Chuyên môn có liên quan / Professional Knowledge

 • Kiến thức về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật phần mềm hoặc một môn học liên quan được ưu tiên / Knowledge about Computer Science, Software Engineering or a related subject is preferred

3. Kinh nghiệm liên quan / Relevant Experience

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển web sử dụng React JS, React Native hoặc Angular JS. / At least 3 years of development experience with web and mobile technologies: using React Native, React JS, Angular JS.
 • Kinh nghiệm làm việc với HTML5, CSS3, Bootstrap / Experience working with HTML5, CSS3, Bootstrap
 • Kinh nghiệm xử lý cập nhật dữ liệu real-time và tối ưu hiệu suất trên web, web responsive và mobile / Experience handling real-time data updates and optimizing performance web, web responsive & mobile
 • Ưu tiên có kinh nghiệm cải thiện hiệu suất Front-end, tốc độ trang Google / Nice to have experience in improving front-end performance, Google page speed
 • Quen thuộc với Photoshop, xuất tài sản, PSD sang HTML, kiến thức chuyển đổi một thiết kế từ Photoshop/AI sang HTML/CSS. / Familiar with Photoshop, assets exports, PSD to HTML, knowledge of converting a design from Photoshop/AI to HTML/CSS.
 • Làm quen với quản lý kiểm soát nguồn: svn, cvs, git. / Familiar with source control management: svn, cvs, git
 • Có kinh nghiệm với việc viết mã kiểm tra / Comfortable with writing testable code

4. Kỹ năng / Required Competencies

 • Kỹ năng Tiếng Anh: giao tiếp tốt / Good skills in English speaking
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm / Able to work independently as well as in a team with minimal supervision
 • Mong muốn xây dựng và cải tiến sản phẩm hướng tới người dùng cuối / Strong desire to build and improve a product for end-user.

MỐI QUAN HỆ TRONG CÔNG VIỆC / WORKING RELATIONS

1. Quan hệ Bên trong Tổ chức / Internal

 • Được phép làm việc với tất cả các bộ phận trong Công ty / Be allowed to work with all Depts of the Company

2. Quan hệ Bên ngoài Tổ chức / External

 • Được phép làm việc với các cơ quan nhà nước, khách hàng, đối tác, các tổ chức có liên quan đến nghiệp vụ mình phụ trách theo phân công, chỉ đạo của Quản lý / Be allowed to work with local authorities, customers, partners, organizations related to the profession they are in charge of according to the assignment/ direction of the Manager.

Location

Quận Đống Đa, Hà Nội

Level

Nhân viên

Year of Experience

3 năm

Job Type

Benefits

Lương tháng 13

Du lịch công ty

Chương trình đào tạo; Tài trợ học phí chứng chỉ hành nghề

Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn 24/7; Được khám sức khỏe định kỳ

Từ thứ 2 tới thứ 6 (có 3 ca làm việc tùy chọn: 8 AM - 5:30 PM/8:30 AM - 6 PM/9AM - 6:30 PM)

More jobs at Pinetree

Front-end Developer (React Native)

Quận Đống Đa, Hà Nội

Thương mại điện tử/ Bán lẻ

Login to view salary

Thực thi các công việc thuộc phạm vi lập trình sản phẩm, giúp hoàn thành chức năng nhiệm vụ của Phòng PTSP, Khối CNTT và hỗ trợ công ty đạt được chỉ tiêu đề ra. / Carry out the tasks of product develo...

 • Lương tháng 13
 • Du lịch công ty
 • Chương trình đào tạo; Tài trợ học phí chứng chỉ hành nghề

Apply now