CÔNG TY TNHH ESUHAI

CÔNG TY TNHH ESUHAI

GIÁO DỤC ĐỂ PHÁT TRIỂN - ĐÀO TẠO ĐỂ LÀM VIỆC - TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

Data Analyst

Your role & responsibilities:

 • Quản lý master data (CRUD)
 • Đánh giá và vận hành data sets phục vụ reports và dashboard
 • Hỗ trợ phân tích và vận hành business/ system reports
 • Thiết kế và quản lý reporting environment, bao gồm data sources, security và metadata
 • Thiết kế quy trình và xây dựng hệ thống data warehouse: input, processing, output
 • Xử lý khởi tạo và duy trì data đảm bảo data integrity và normalization
 • Xử lý sự cố data trong vận hành hệ thống databases và reports
 • Hỗ trợ đánh giá các thay đổi và cập nhật hệ thống data source trong môi trường doanh nghiệp
 • Hỗ trợ training người dùng cuối trong việc tạo reports và dashboard
 • Nhận diện và xử lý các vấn đề liên quan data flow trong hoạt động doanh nghiệp, gợi ý đề xuất quy trình thu thập data phù hợp phục vụ hoạt động vận hành doanh nghiệp

Your skills & qualifications:

 • Có khả năng phân tích các công cụ đang có trong doanh nghiệp để vận hành và cải tiến hiệu quả xử lý data
 • Có khả năng thông dịch yêu cầu doanh nghiệp sang dạng technical hoặc non-technical tùy theo yêu cầu dự án
 • Có khả năng quản lý và vận hành large-scale dataset/ relational databases
 • Tiếng Anh cơ bản, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
 • Thành thạo công cụ trực quan hóa dữ liệu: Power BI, Tableau, Excel, Metabase...
 • Có kinh nghiệm sử dụng RDBMS (MSSQL, MySQL, PostgreSQL...) và NoSQL (MongoDB, Cassandra, Redis...)
 • Có kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình hỗ trợ xử lý data và phân tích dữ liệu: Python, R, Java...
 • Thành thạo công cụ tích hợp dữ liệu ETL (Power BI, Tableau, Google Big-query)
1 week ago

Location

 • 40/12 - 40/14 Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Year of experience

1 năm

Level

Nhân viên

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng vấn chuyên môn + sự phù hợp về văn hóa
 • Round 2:

  Phỏng vấn với Tổng giám đốc
CÔNG TY TNHH ESUHAI
CÔNG TY TNHH ESUHAI
CÔNG TY TNHH ESUHAI

Website

Location

 • 40/12 - 40/14 Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam