Tổng hợp phím tắt của Visual Studio Code

7259

 

Lời nói đầu

Trong những năm qua, tôi đã sử dụng một loạt các Code Editor khác nhau; TextMate, Php Storm, Sublime Text, Atom, và mỗi cái có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Tuy nhiên, Visual Studio Code thì tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục cho đến lúc này. Có rất nhiều các bài viết về tính năng vượt trội của nó so với các Code editor khác. Tuy nhiên trong bài viết này tôi sẽ chỉ chia sẻ về các phím tắt của Visual Studio Code sẽ giúp chúng ta tối ưu các thao tác hơn trong quá trình xử lý. Để xem bảng các phím tắt này chúng ta có thể bật Visual Studio Code lên và vào các mục File > Preferences > Keyboard Shortcuts. (Code > Preferences > Keyboard Shortcuts on macOS)

Các phím tắt dưới đây sẽ dùng cho macOS nếu bạn dùng Win chỉ cần thay ⌘ => Ctrl, ⇧ => Shift, ⌥ => Alt

Basic Editing

Key Command
⌘X Cut line (empty selection)
⌘C Copy line (empty selection)
⇧⌘K Delete Line
⌘Enter Insert Line Below
⇧⌘Enter Insert Line Above
⌥↓ Move Line Down
⌥↑ Move Line Up
⇧⌥↓ Copy Line Down
⇧⌥↑ Copy Line Up
⌘D Add Selection To Next Find Match
⌘K ⌘D Move Last Selection To Next Find Match
⌘U Undo last cursor operation
⇧⌥I Insert cursor at end of each line selected
⇧⌘L Select all occurrences of current selection
⌘F2 Select all occurrences of current word
⌘L Select current line
⌥⌘↓ Insert Cursor Below
⌥⌘↑ Insert Cursor Aove
⇧⌘ Jump to matching bracket
⌘] Indent Line
⌘[ Outdent Line
Home Go to Beginning of Line
End Go to End of Line
⌘↓ Go to End of File
⌘↑ Go to Beginning of File
⌃PageDown Scroll Line Down
⌃PageUp Scroll Line Up
⌘PageDown Scroll Page Down
⌘PageUp Scroll Page Up
⌥⌘[ Fold (collapse) region
⌥⌘] Unfold (uncollapse) region
⌘K ⌘[ Fold (collapse) all subregions
⌘K ⌘] Unfold (uncollapse) all subregions
⌘K ⌘0 Fold (collapse) all regions
⌘K ⌘J Unfold (uncollapse) all regions
⌘K ⌘C Add Line Comment
⌘K ⌘U Remove Line Comment
⌘/ Toggle Line Comment
⇧⌥A Toggle Block Comment
⌘F Find
⌥⌘F Replace
⌘G Find Next
⇧⌘G Find Previous
⌥Enter Select All Occurrences of Find Match
⌥⌘C Toggle Find Case Sensitive
⌥⌘R Toggle Find Regex
⌥⌘W Toggle Find Whole Word
⌃⇧M Toggle Use of Tab Key for Setting Focus
unassigned Toggle Render Whitespace
⌥Z Toggle Word Wrap

Rich Languages Editing

Key Command
⌃Space Trigger Suggest
⇧⌘Space Trigger Parameter Hints
⇧⌥F Format Document
⌘K ⌘F Format Selection
F12 Go to Definition
⌘K ⌘I Show Hover
⌥F12 Peek Definition
⌘K F12 Open Definition to the Side
⌘. Quick Fix
⇧F12 Peek References
F2 Rename Symbol
⇧⌘. Replace with Next Value
⇧⌘, Replace with Previous Value
⌃⇧⌘→ Expand AST Selection
⌃⇧⌘← Shrink AST Selection
⌘K ⌘X Trim Trailing Whitespace
⌘K M Change Language Mode

Navigation

Key Command
⌘T Show All Symbols
⌃G Go to Line…
⌘P Go to File…, Quick Open
⇧⌘O Go to Symbol…
⇧⌘M Show Problems
F8 Go to Next Error or Warning
⇧F8 Go to Previous Error or Warning
⇧⌘P Show All Commands
⌃⇧Tab Navigate Editor Group History
⌃- Go Back
⌃- Go back in Quick Input
⌃⇧- Go Forward

Editor/Window Management

Key Command
⇧⌘N New Window
⇧⌘W Close Window
⌘W Close Editor
⌘K F Close Folder
Split Editor
⌘1 Focus into First Editor Group
⌘2 Focus into Second Editor Group
⌘3 Focus into Third Editor Group
⌘K ⇧⌘← Move Editor Left
⌘K ⇧⌘→ Move Editor Right
⌘K ← Move Active Editor Group Left
⌘K → Move Active Editor Group Right
⌃⌘→ Move Editor into Next Group
⌃⌘← Move Editor into Previous Group

File Management

Key Command
⌘N New File
⌘S Save
⌥⌘S Save All
⇧⌘S Save As…
⌘W Close
⌥⌘T Close Others
⌘K W Close Group
⌘K ⌘W Close All
⇧⌘T Reopen Closed Editor
⌘K Enter Keep Open
⌃Tab Open Next
⌃⇧Tab Open Previous
⌘K P Copy Path of Active File
⌘K R Reveal Active File in Windows
⌘K O Show Opened File in New Window

Display

Key Command
⌃⌘F Toggle Full Screen
⌘K Z Toggle Zen Mode
Escape Escape Leave Zen Mode
⌘= Zoom in
⌘- Zoom out
⌘Numpad0 Reset Zoom
⌘B Toggle Sidebar Visibility
⇧⌘E Show Explorer / Toggle Focus
⇧⌘F Show Search
⌃⇧G Show Source Control
⇧⌘D Show Debug
⇧⌘X Show Extensions
⇧⌘U Show Output
⌃Q Quick Open View
⇧⌘C Open New Command Prompt
⇧⌘V Toggle Markdown Preview
⌘K V Open Preview to the Side
⌃` Toggle Integrated Terminal

Search

Key Command
⇧⌘F Show Search
⇧⌘H Replace in Files
⌥⌘C Toggle Match Case
⌥⌘W Toggle Match Whole Word
⌥⌘R Toggle Use Regular Expression
⇧⌘J Toggle Search Details
F4 Focus Next Search Result
⇧F4 Focus Previous Search Result
Show Next Search Term
Show Previous Search Term

Preferences

Key Command
⌘, Open Settings
⌘K ⌘S Open Keyboard Shortcuts
⌘K ⌘T Select Color Theme

Debug

Key Command
F9 Toggle Breakpoint
F5 Start
F5 Continue
⌃F5 Start (without debugging)
F6 Pause
F11 Step Into
⇧F11 Step Out
F10 Step Over
⇧F5 Stop
⌘K ⌘I Show Hover

Tasks

Key Command
⇧⌘B Run Build Task
⇧⌘T Run Test Task

Nguồn

Tham khảo tại https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/keybindings

TopDev via Viblo

SHARE