Javascript – Làm việc với date time dễ dàng hơn với thư viện date-fns

1709
thư viện date-fns

Nếu như lodash giúp tăng sức mạnh cho Javascript thì date-fns cũng là một thư viện giúp chúng ta làm việc với kiểu dữ liệu date time một cách dễ dàng hơn với 140+ functions. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu một số các phương thức hữu hiệu khi làm việc với date time với thư viện date-fns, một trong những thư viện Javascript được nhiều người sử dụng.

compareAsc() & compareDsc()

compareAsc(d1, d2) so sánh 2 tham số date (d1, d2) và trả về

  • -1 nếu d1 trước d2.
  • 1 nếu d1 sau d2.
  • 0 nếu d1 bằng d2.

Còn với compareDsc thì ngược lại.

isBefore(), isAfter(), isEqual()

isBefore(d1, d2) phương thức trả về kiểu boolean:

  • true nếu d1 trước d2.
  • false nếu d1 bằng hoặc sau d2.

Còn isAfter và isEqual tương tự như cái tên của chúng.

Tăng giảm đơn vị thời gian

Với các hàm sub và add được cung cấp như subMonthssubYearssubDays, … chúng ta có thể dễ dàng tăng giảm time theo từng trường hợp. Ví dụ:

subMonths(date, monthSub) trả về date mới với số tháng bị trừ đi bằng số tháng truyền vào ở tham số thứ 2.

Tính toán sự khác nhau giữa 2 date

Với các hàm differenceIn như differenceInMillisecondsdifferenceInSecondsdifferenceInMinutes, … sẽ trả về số đơn vị thời gian khác nhau giữa 2 date tùy vào các phương thức được gọi, Giá trị trả về là số âm nếu date 1 < date 2 và ngược lại.

  Nhận dạng thẻ số sử dụng thư viện OpenCV

Lấy các đơn vị thời gian.

date-fns cung cấp các phương thức để lấy các đơn vị thời gian như

Bắt đầu và kết thúc của một đơn vị thời gian

Với các hàm startOf cung cấp như startOfSecondstartOfMinutestartOfHour, … sẽ trả về date mới với đơn vị thời gian tương ứng với các phương thức dược gọi là thời điểm bắt đầu. Ví dụ

Và ngược lại với các phương thức starOf là các phương thức endOf

Khoảng cách giữa 2 date

distanceInWords trả về khoảng cách giữa 2 date bằng các chuỗi.

distanceInWordsToNow cũng tương tự như distanceInWords nhưng khoảng cách là với thời gian hiện tại.

Trên đây là một số phương thức của thư viện date-fns. Để xem chi tiết các phương thức và nhiều hơn nữa các phương thức của date-fns các bạn có thể truy cập date-fns docs để xem cụ thể.

TopDev via viblo

  12 Thư viện JavaScript trực quan hoá dữ liệu hot nhất năm 2019
  6 thư viện JavaScript xác thực người dùng cho năm 2019
SHARE