Quy trình 3 bước trong Machine Learning và hàm chi phí

Bài viết được sự cho phép của tác giả Kien Dang Chung Video trong bài viết Trong Phần 1: Dự đoán doanh thu phim với Hồi quy tuyến tính, chúng ta đã được làm quen với Machine Learning và thuật toán Hồi quy tuyến tính (Linear Regression). Các bài học ở phần 1 mới chỉ mang … Continue reading Quy trình 3 bước trong Machine Learning và hàm chi phí