Kafka là gì? Ứng dụng Kafka cho hệ thống message

Kafka là gì? Kafka là gì? – Đó là hệ thống message pub/sub phân tán (distributed messaging system). Bên pulbic dữ liệu được gọi là producer, bên subscribe nhận dữ liệu theo topic được gọi là consumer. Kafka có khả năng truyền một lượng lớn message theo thời gian thực, trong trường hợp bên nhận … Continue reading Kafka là gì? Ứng dụng Kafka cho hệ thống message