Tìm hiểu về json_encode và json_decode trong PHP

1693
json_encode và json_decode trong PHP

Người viết: Thuy Coi

Trong PHP người ta sử dụng hàm số để convert data thành định dạng JSON và để decode định dạng JSON. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về json_encode và json_decode trong PHP nhé.

JSON là gì

Trước hết phải biết JSON là gì.

JSON là viết tắt của cụm từ “JavaScript Object Notation”, là cách thức để mô tả object trong xử lý của java script.

  Package-lock.json và những điều có thể bạn chưa biết
  JSON Web Token: Vấn đề xác thực REST API với JWT

json_encode là gì?

Để conver giá trị chỉ định thành định dạng JSON, người ta sử dụng hàm số json_encode.

Cách viết

Hàm số json_encode được viết như sau:

Argument

 • Biến thứ nhất value: Giá trị encode. Chỉ định string hoặc array để convert sang định dạng JSONCó thể chỉ định giá trị tùy ý khác với định dạng resource Tất cả data dạng chuỗi phải encoding bằng UTF-8.
 • Biến thứ 2 options: Set được việc sẽ convert theo định dạng như thế nào và có thể chỉ định được constant bằng các option. JSON_HEX_QUOT, JSON_HEX_TAG, JSON_HEX_AMP, JSON_HEX_APOS, JSON_NUMERIC_CHECK, JSON_PRETTY_PRINT, JSON_UNESCAPED_SLASHES, JSON_FORCE_OBJECT, JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION, JSON_UNESCAPED_UNICODE, JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR.
 • Biến thứ 3 depth: Chỉ định được max depth bằng số nguyên.

Giá trị trả về

Hàm json_encode trả về giá trị đã encode JSON, trường hợp xử lý lỗi sẽ trả về FALSE.

Lưu ý: Tất cả các string data convert phải được encode thành encoding UTR-8.

Cách sử dụng json_encode

Sử dụng hàm json_encode để convert giá trị string chỉ định thành định dạng JSON.

Sample program

Ví dụ 1 json_encode():

Kết quả output của ví dụ trên sẽ như sau:

Ví dụ 2 json_encode() , ví dụ hiển thị vài option đang sử dụng:

Kết quả output của ví dụ trên sẽ như sau:

Ví dụ 3 JSON_NUMERIC_CHECK option:

Kết quả output của ví dụ trên sẽ như sau:

Ví dụ 4 về sequential and nonsequential sequences:

Kết quả output của ví dụ trên sẽ như sau:

Ví dụ 5 JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION option:

Kết quả output của ví dụ trên sẽ như sau:

json_decode là gì?

Để nhận và giải mã chuỗi đã mã hóa JSON, người ta sử dụng hàm json_decode. Giải mã nói một cách đơn giản là khôi phục dữ liệu đã được mã hoá trở về bản gốc. Hàm json_decode được mô tả như sau.

Cách viết

Argument

 • json: Chuỗi ký tự json đối tượng decode.
 • assoc: Trường hợp là TRUE , thì object trả về có định dạng array kết hợp.
 • depth: Độ sâu đệ quy do user chỉ định.
 • options: Đây là một bitmask của tùy chọn giải mã JSON. Hiện tại, có hai option được hỗ trợ.
 1. JSON_BIGINT_AS_STRING
 2. JSON_OBJECT_AS_ARRAY

Lưu ý: Hàm số này chỉ hoạt động đối với chuỗi ký tự đã encoding bằng UTF-8.

Giá trị trả về

Trả về dữ liệu được mã hóa trong json thành kiểu PHP thích hợp TRUE, FALSE và NULL. Nếu json không thể giải mã hoặc dữ liệu được mã hoá vượt quá giới hạn đệ quy, nó sẽ trả về NULL.

Cách sử dụng json_decode

Sau đây là cách sử dụng hàm json_decode và phương pháp decode cho giá trị dạng chuỗi đã chỉ định.

Sample program

Ví dụ 1 json_decode():

Kết quả output của ví dụ trên sẽ như sau:

Ví dụ 2 Truy cập đối tượng thuộc tính không hợp lệ:

Để truy cập các phần tử chứa các ký tự (chẳng hạn như các dấu nối) không thể được sử dụng trong các quy ước đặt tên PHP trong các đối tượng, hãy đặt tên các phần tử trong dấu ngoặc nhọn và dấu nháy.

Ví dụ 3 Một lỗi phổ biến trong json_decode ():

Ví dụ 4 depth error:

Kết quả output của ví dụ trên sẽ như sau:

Ví dụ 5 Ví dụ về xử lý các số nguyên lớn với json_decode ():

Kết quả output của ví dụ trên sẽ như sau:

Chú ý:

 • Specs JSON không phải là JavaScript, nó là một tập hợp con của JavaScript.
 • Nếu giải mã không thành công, bạn có thể sử dụng json_last_error () để biết chính xác trạng thái của error.

Kết

Vậy là mình đã hướng dẫn đến các bạn json_encode và json_decode trong PHP. Hy vọng bài viết sẽ có ích cho bạn.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm việc làm PHP Developer tại TopDev

TopDev via viblo.asia

  Học lập trình web với 13 tài liệu lập trình PHP không thể bỏ qua
  Mẫu bảng mô tả công việc lập trình PHP
SHARE