Hướng dẫn code game “Rắn săn mồi” bằng Python

3006

Trong bài viết Hướng dẫn code game “Thỏ chiến binh” bằng Python lần trước, chúng ta đã làm quen với việc code game trên Python. Lần này, mời các bạn tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều điều hay ho hơn nữa qua hướng dẫn code game “Rắn săn mồi”.

  "Code dễ đọc" là như thế nào?
  "Mẹo bỏ túi" cho dân coder mới vào nghề

Bước 1: Cài đặt Pygame

Điều đầu tiên bạn cần làm đó là cài đặt thư viện Pygame lên máy tính của mình. Bạn có thể truy cập pygame.org/download.shtml để tải về và cài đặt phiên bản Pygame phù hợp với phiên bản Python trên máy của mình.

Bước 2: Tạo màn hình game

Để tạo màn hình cho game “Rắn săn mồi” bằng thư viện Pygame, bạn cần sử dụng hàm display.set_mode(). Ngoài ra, bạn cũng sẽ phải sử dụng hàm init() và quit() để khởi tạo và hủy khởi tạo mọi thứ ở đầu và cuối chương trình. Hàm update() được sử dụng để cập nhật bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trên màn hình.

flip() là một hàm khác có cách hoạt động tương tự hàm update(). Khác biệt nằm ở chỗ hàm update() chỉ cập nhật những thay đổi được thực hiện trong khi đó hàm flip() sẽ làm lại toàn bộ màn hình.

Dưới đây là đoạn code mẫu:

import pygame
 pygame.init()
 dis=pygame.display.set_mode((400,300))
 pygame.display.update()
 pygame.quit()
 quit()

Chạy đoạn code bạn sẽ có kết quả sau:

Hướng dẫn code game "Rắn săn mồi" bằng Python
Màn hình ban đầu của game Rắn săn mồi

Tuy nhiên, màn hình này sẽ đóng lại ngay lập tức. Để khắc phục vấn đề này, bạn cần tạo ra vòng lặp cho game bằng cách dùng while trước khi thực sự thoát game.

Code mẫu:

import pygame
 pygame.init()
 dis=pygame.display.set_mode((400,300))
 pygame.display.update()
 pygame.display.set_caption('Snake game by Edureka')
 game_over=False
 while not game_over:
   for event in pygame.event.get():
     print(event)  #in ra tất cả các hành động xuất hiện trên màn hình
 
 pygame.quit()
 quit()

Khi bạn chạy đoạn code này, bạn sẽ thấy màn hình giống như ở trên nhưng nó không đóng lại. Với việc có thêm hàm event.get(), màn hình sẽ trả về tất cả các hành động xuất hiện trên nó. Bạn còn có thể đặt tiêu đề cho màn hình bằng cách sử dụng hàm display.set_caption().

Kết quả sau khi chạy chương trình:

Hướng dẫn code game "Rắn săn mồi" bằng Python
Màn hình game hiện đã có tiêu đề

Bây giờ, bạn đã có màn hình cho game “Rắn săn mồi” của mình nhưng khi nhấp vào nút đóng (dấu X), màn hình không đóng lại. Lý do là vì bạn chưa thiết lập màn hình phải đóng khi bạn nhấn nút đóng. Để làm điều này, Pygame cung cấp cho bạn một lệnh có tên QUITvà bạn có thể sử dụng nó như sau:

import pygame
 pygame.init()
 dis=pygame.display.set_mode((400,300))
 pygame.display.update()
 pygame.display.set_caption('Snake game by Edureka')
 game_over=False
 while not game_over:
   for event in pygame.event.get():
     if event.type==pygame.QUIT:
       game_over=True
 
 pygame.quit()
 quit()

Bây giờ màn hình đã được thiết lập xong. Phần tiếp theo là tạo ra con rắn.

Bước 3: Tạo ra con rắn

Để tạo con rắn, trước tiên bạn cần xác định một vài biến màu cho rắn, con mồi, màn hình… Bảng màu được sử dụng trong Pygame là RGB (Red Green Blue). Trong trường hợp này, nếu thiết lập là 0 hết cho RGB thì bạn sẽ nhận được màu đen, còn đặt 255 cho tất cả thì bạn nhận được màu trắng.

Thực tế, con rắn của chúng ta là một hình chữ nhật. Để vẽ hình chữ nhật trong Pygame, bạn cần sử dụng hàm draw.rect() và nhập và kích thước, màu sắc.

Code mẫu:

import pygame
 pygame.init()
 dis=pygame.display.set_mode((400,300))
 
 pygame.display.set_caption('Snake game by Edureka')
 
 blue=(0,0,255)
 red=(255,0,0)
 
 game_over=False
 while not game_over:
   for event in pygame.event.get():
     if event.type==pygame.QUIT:
       game_over=True
   pygame.draw.rect(dis,blue,[200,150,10,10])
   pygame.display.update()
 pygame.quit()
 quit()

Kết quả khi chạy code mẫu:

Hướng dẫn code game "Rắn săn mồi" bằng Python
Con rắn đã được thiết lập xong

Như bạn thấy, con rắn màu xanh da trời đã xuất hiện trên màn hình. Bước tiếp theo là tạo ra chuyển động cho con rắn.

Bước 4: Tạo chuyển động cho con rắn

Để di chuyển con rắn, bạn cần tạo ra các sự kiện trong class KEYDOWN của Pygame. Các sự kiện được sử dụng ở đây là K_UP, K_DOWN, K_LEFT và K_RIGHT, tương ứng với di chuyển lên, xuống, trái và phải của con rắn. Từ bước này, màn hình game cũng sẽ được thay đổi từ màu đen mặc định sang màu trắng bằng cách sử dụng hàm fill(). Từ bước này, con rắn cũng được chuyển sang màu đen và màn hình game cũng lớn gấp đôi.

Bạn cũng cần tạo ra hai biến mới là x1_change và y1_change để chứa các giá trị được cập nhật của tọa độ x và y. Code mẫu cho tới phần này như sau:

import pygame
 
 pygame.init()
 
 white = (255, 255, 255)
 black = (0, 0, 0)
 red = (255, 0, 0)
 
 dis = pygame.display.set_mode((800, 600))
 pygame.display.set_caption('Snake Game by Edureka')
 
 game_over = False
 
 x1 = 300
 y1 = 300
 
 x1_change = 0    
 y1_change = 0
 
 clock = pygame.time.Clock()
 
 while not game_over:
   for event in pygame.event.get():
     if event.type == pygame.QUIT:
       game_over = True
     if event.type == pygame.KEYDOWN:
       if event.key == pygame.K_LEFT:
         x1_change = -10
         y1_change = 0
       elif event.key == pygame.K_RIGHT:
         x1_change = 10
         y1_change = 0
       elif event.key == pygame.K_UP:
         y1_change = -10
         x1_change = 0
       elif event.key == pygame.K_DOWN:
         y1_change = 10
         x1_change = 0
 
   x1 += x1_change
   y1 += y1_change
   dis.fill(white)
   pygame.draw.rect(dis, black, [x1, y1, 10, 10])
 
   pygame.display.update()
 
   clock.tick(30)
 
 pygame.quit()
 quit()

Kết quả khi chạy chương trình:

Hướng dẫn code game "Rắn săn mồi" bằng Python
Đây là con rắn sau khi được gán chuyển động theo điều khiển bàn phím

Bước 5: Tạo giới cơ chế Game Over khi con rắn đâm vào rìa màn hình

Trong game rắn săn mồi, người chơi sẽ thua nếu điều khiển rắn đâm vào rìa màn hình. Để làm được điều đó, bạn thêm một lệnh if để xác định giới hạn cho tọa độ x và y sao cho nó nhỏ hơn hoặc bằng với màn hình. Bạn cũng không nên sử dụng các hardcode mà thay bằng các biến để có thể dễ dàng sửa đổi sau này nếu cần.

Code mẫu như sau:

import pygame
 import time
 pygame.init()
 
 white = (255, 255, 255)
 black = (0, 0, 0)
 red = (255, 0, 0)
 
 dis_width = 800
 dis_height = 600
 dis = pygame.display.set_mode((dis_width, dis_width))
 pygame.display.set_caption('Snake Game by Edureka')
 
 game_over = False
 
 x1 = dis_width/2
 y1 = dis_height/2
 
 snake_block=10
 
 x1_change = 0
 y1_change = 0
 
 clock = pygame.time.Clock()
 snake_speed=30
 
 font_style = pygame.font.SysFont(None, 50)
 
 def message(msg,color):
   mesg = font_style.render(msg, True, color)
   dis.blit(mesg, [dis_width/2, dis_height/2])
 
 while not game_over:
   for event in pygame.event.get():
     if event.type == pygame.QUIT:
       game_over = True
     if event.type == pygame.KEYDOWN:
       if event.key == pygame.K_LEFT:
         x1_change = -snake_block
         y1_change = 0
       elif event.key == pygame.K_RIGHT:
         x1_change = snake_block
         y1_change = 0
       elif event.key == pygame.K_UP:
         y1_change = -snake_block
         x1_change = 0
       elif event.key == pygame.K_DOWN:
         y1_change = snake_block
         x1_change = 0
 
   if x1 >= dis_width or x1 < 0 or y1 >= dis_height or y1 < 0:
     game_over = True
 
   x1 += x1_change
   y1 += y1_change
   dis.fill(white)
   pygame.draw.rect(dis, black, [x1, y1, snake_block, snake_block])
 
   pygame.display.update()
 
   clock.tick(snake_speed)
 
 message("You lost",red)
 pygame.display.update()
 time.sleep(2)
 
 pygame.quit()
 quit()

Còn đây là kết quả khi chạy chương trình và cho rắn đâm đầu vào rìa màn hình:

Hướng dẫn code game "Rắn săn mồi" bằng Python
Bạn sẽ thua nếu điều khiển rắn đâm đầu vào màn hình

Bước 6: Thêm con mồi

Tại bước này, bạn thêm con mồi cho con rắn và khi con rắn đi qua mồi, một thông báo “Yummy!!” sẽ hiện ra. Game cũng được điều chỉnh một chút ở code mẫu để thêm tùy chọn cho phép thoát hoặc chơi lại sau khi bị thua. Ban đầu, con mồi được thiết lập là màu xanh da trời.

Code mẫu:

import pygame
 import time
 import random
 
 pygame.init()
 
 white = (255, 255, 255)
 black = (0, 0, 0)
 red = (255, 0, 0)
 blue = (0, 0, 255)
 
 dis_width = 800
 dis_height = 600
 
 dis = pygame.display.set_mode((dis_width, dis_height))
 pygame.display.set_caption('Snake Game by Edureka')
 
 clock = pygame.time.Clock()
 
 snake_block = 10
 snake_speed = 30
 
 font_style = pygame.font.SysFont(None, 30)
 
 
 def message(msg, color):
   mesg = font_style.render(msg, True, color)
   dis.blit(mesg, [dis_width/3, dis_height/3])
 
 
 def gameLoop(): # creating a function
   game_over = False
   game_close = False
 
   x1 = dis_width / 2
   y1 = dis_height / 2
 
   x1_change = 0
   y1_change = 0
 
   foodx = round(random.randrange(0, dis_width - snake_block) / 10.0) * 10.0
   foody = round(random.randrange(0, dis_width - snake_block) / 10.0) * 10.0
 
   while not game_over:
 
     while game_close == True:
       dis.fill(white)
       message("You Lost! Press Q-Quit or C-Play Again", red)
       pygame.display.update()
 
       for event in pygame.event.get():
         if event.type == pygame.KEYDOWN:
           if event.key == pygame.K_q:
             game_over = True
             game_close = False
           if event.key == pygame.K_c:
             gameLoop()
 
     for event in pygame.event.get():
       if event.type == pygame.QUIT:
         game_over = True
       if event.type == pygame.KEYDOWN:
         if event.key == pygame.K_LEFT:
           x1_change = -snake_block
           y1_change = 0
         elif event.key == pygame.K_RIGHT:
           x1_change = snake_block
           y1_change = 0
         elif event.key == pygame.K_UP:
           y1_change = -snake_block
           x1_change = 0
         elif event.key == pygame.K_DOWN:
           y1_change = snake_block
           x1_change = 0
 
     if x1 >= dis_width or x1 < 0 or y1 >= dis_height or y1 < 0:
       game_close = True
 
     x1 += x1_change
     y1 += y1_change
     dis.fill(white)
     pygame.draw.rect(dis, blue, [foodx, foody, snake_block, snake_block])
     pygame.draw.rect(dis, black, [x1, y1, snake_block, snake_block])
     pygame.display.update()
 
     if x1 == foodx and y1 == foody:
       print("Yummy!!")
     clock.tick(snake_speed)
 
   pygame.quit()
   quit()
 
 
 gameLoop()

Đây là kết quả của bước này:

Hướng dẫn code game "Rắn săn mồi" bằng Python
Con mồi màu xanh da trời đã được thêm vào

Bước 7: Tăng độ dài của con rắn

Ở bước này, chúng ta sẽ thêm vào đoạn code giúp tăng độ dài của con rắn sau khi nó ăn mồi. Ngoài ra, một đoạn code nữa được thêm vào để khi con rắn va chạm với thân của nó, một thông báo sẽ hiện ra cho biết người chơi đã thua, nhấn Q để thoát hoặc nhấn C để chơi lại. Độ dài của con rắn về cơ bản được chứa trong một liset và kích thước ban đầu là một khối được chỉ định trong đoạn mã sau:

import pygame
 import time
 import random
 
 pygame.init()
 
 white = (255, 255, 255)
 yellow = (255, 255, 102)
 black = (0, 0, 0)
 red = (213, 50, 80)
 green = (0, 255, 0)
 blue = (50, 153, 213)
 
 dis_width = 600
 dis_height = 400
 
 dis = pygame.display.set_mode((dis_width, dis_height))
 pygame.display.set_caption('Snake Game by Edureka')
 
 clock = pygame.time.Clock()
 
 snake_block = 10
 snake_speed = 15
 
 font_style = pygame.font.SysFont("bahnschrift", 25)
 score_font = pygame.font.SysFont("comicsansms", 35)
 
 def our_snake(snake_block, snake_list):
   for x in snake_list:
     pygame.draw.rect(dis, black, [x[0], x[1], snake_block, snake_block])
 
 
 def message(msg, color):
   mesg = font_style.render(msg, True, color)
   dis.blit(mesg, [dis_width / 6, dis_height / 3])
 
 
 def gameLoop():
   game_over = False
   game_close = False
 
   x1 = dis_width / 2
   y1 = dis_height / 2
 
   x1_change = 0
   y1_change = 0
 
   snake_List = []
   Length_of_snake = 1
 
   foodx = round(random.randrange(0, dis_width - snake_block) / 10.0) * 10.0
   foody = round(random.randrange(0, dis_height - snake_block) / 10.0) * 10.0
 
   while not game_over:
 
     while game_close == True:
       dis.fill(blue)
       message("You Lost! Press C-Play Again or Q-Quit", red)
 
       pygame.display.update()
 
       for event in pygame.event.get():
         if event.type == pygame.KEYDOWN:
           if event.key == pygame.K_q:
             game_over = True
             game_close = False
           if event.key == pygame.K_c:
             gameLoop()
 
     for event in pygame.event.get():
       if event.type == pygame.QUIT:
         game_over = True
       if event.type == pygame.KEYDOWN:
         if event.key == pygame.K_LEFT:
           x1_change = -snake_block
           y1_change = 0
         elif event.key == pygame.K_RIGHT:
           x1_change = snake_block
           y1_change = 0
         elif event.key == pygame.K_UP:
           y1_change = -snake_block
           x1_change = 0
         elif event.key == pygame.K_DOWN:
           y1_change = snake_block
           x1_change = 0
 
     if x1 >= dis_width or x1 < 0 or y1 >= dis_height or y1 < 0:
       game_close = True
     x1 += x1_change
     y1 += y1_change
     dis.fill(blue)
     pygame.draw.rect(dis, green, [foodx, foody, snake_block, snake_block])
     snake_Head = []
     snake_Head.append(x1)
     snake_Head.append(y1)
     snake_List.append(snake_Head)
     if len(snake_List) > Length_of_snake:
       del snake_List[0]
 
     for x in snake_List[:-1]:
       if x == snake_Head:
         game_close = True
 
     our_snake(snake_block, snake_List)
 
 
     pygame.display.update()
 
     if x1 == foodx and y1 == foody:
       foodx = round(random.randrange(0, dis_width - snake_block) / 10.0) * 10.0
       foody = round(random.randrange(0, dis_height - snake_block) / 10.0) * 10.0
       Length_of_snake += 1
 
     clock.tick(snake_speed)
 
   pygame.quit()
   quit()
 
 
 gameLoop()

Kết quả của bước này:

Hướng dẫn code game "Rắn săn mồi" bằng Python
Game gần như đã hoàn thiện

Bạn có thể thấy, để đồ họa của game trở nên hấp dẫn, ở bước này nền màn hình đã được chuyển sang màu xanh da trời, con mồi chuyển sang màu xanh lá và con rắn vẫn giữ nguyên màu đen nhưng kích thước đã được điều chỉnh.

Bước 8: Hiển thị số điểm

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, bạn cần hiển thị số điểm của người chơi lên màn hình. Để làm điều này, bạn tạo ra một hàm mới có tên Your_score. Hàm này sẽ hiển thị độ dài của con rắn trừ đi độ dài ban đầu là 1.

Code mẫu hoàn chỉnh của game như sau:

import pygame
 import time
 import random
 
 pygame.init()
 
 white = (255, 255, 255)
 yellow = (255, 255, 102)
 black = (0, 0, 0)
 red = (213, 50, 80)
 green = (0, 255, 0)
 blue = (50, 153, 213)
 
 dis_width = 600
 dis_height = 400
 
 dis = pygame.display.set_mode((dis_width, dis_height))
 pygame.display.set_caption('Snake Game by Edureka')
 
 clock = pygame.time.Clock()
 
 snake_block = 10
 snake_speed = 15
 
 font_style = pygame.font.SysFont("bahnschrift", 25)
 score_font = pygame.font.SysFont("comicsansms", 35)
 
 
 def Your_score(score):
   value = score_font.render("Your Score: " + str(score), True, yellow)
   dis.blit(value, [0, 0])
 
 
 
 def our_snake(snake_block, snake_list):
   for x in snake_list:
     pygame.draw.rect(dis, black, [x[0], x[1], snake_block, snake_block])
 
 
 def message(msg, color):
   mesg = font_style.render(msg, True, color)
   dis.blit(mesg, [dis_width / 6, dis_height / 3])
 
 
 def gameLoop():
   game_over = False
   game_close = False
 
   x1 = dis_width / 2
   y1 = dis_height / 2
 
   x1_change = 0
   y1_change = 0
 
   snake_List = []
   Length_of_snake = 1
 
   foodx = round(random.randrange(0, dis_width - snake_block) / 10.0) * 10.0
   foody = round(random.randrange(0, dis_height - snake_block) / 10.0) * 10.0
 
   while not game_over:
 
     while game_close == True:
       dis.fill(blue)
       message("You Lost! Press C-Play Again or Q-Quit", red)
       Your_score(Length_of_snake - 1)
       pygame.display.update()
 
       for event in pygame.event.get():
         if event.type == pygame.KEYDOWN:
           if event.key == pygame.K_q:
             game_over = True
             game_close = False
           if event.key == pygame.K_c:
             gameLoop()
 
     for event in pygame.event.get():
       if event.type == pygame.QUIT:
         game_over = True
       if event.type == pygame.KEYDOWN:
         if event.key == pygame.K_LEFT:
           x1_change = -snake_block
           y1_change = 0
         elif event.key == pygame.K_RIGHT:
           x1_change = snake_block
           y1_change = 0
         elif event.key == pygame.K_UP:
           y1_change = -snake_block
           x1_change = 0
         elif event.key == pygame.K_DOWN:
           y1_change = snake_block
           x1_change = 0
 
     if x1 >= dis_width or x1 < 0 or y1 >= dis_height or y1 < 0:
       game_close = True
     x1 += x1_change
     y1 += y1_change
     dis.fill(blue)
     pygame.draw.rect(dis, green, [foodx, foody, snake_block, snake_block])
     snake_Head = []
     snake_Head.append(x1)
     snake_Head.append(y1)
     snake_List.append(snake_Head)
     if len(snake_List) > Length_of_snake:
       del snake_List[0]
 
     for x in snake_List[:-1]:
       if x == snake_Head:
         game_close = True
 
     our_snake(snake_block, snake_List)
     Your_score(Length_of_snake - 1)
 
     pygame.display.update()
 
     if x1 == foodx and y1 == foody:
       foodx = round(random.randrange(0, dis_width - snake_block) / 10.0) * 10.0
       foody = round(random.randrange(0, dis_height - snake_block) / 10.0) * 10.0
       Length_of_snake += 1
 
     clock.tick(snake_speed)
 
   pygame.quit()
   quit()
 
 
 gameLoop()

Kết quả cuối cùng khi chạy chương trình:

Hướng dẫn code game "Rắn săn mồi" bằng Python
Kết quả cuối cùng

Như vậy là chúng tôi vừa hướng dẫn các bạn cách code game “Rắn săn mồi” bằng Python cùng với code mẫu. Hy vọng rằng bài viết sẽ mang tới cho các bạn thêm những kiến thức bổ ích về ngôn ngữ lập trình Python.

Bài viết gốc được đăng tải tại quantrimang.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm Developer hấp dẫn tại TopDev