Solidity là gì?

Solidity là ngôn ngữ lập trình hướng contract, được sử dụng để viết smart contract trong hệ sinh thái Ethereum. Các tài liệu chính về...

Đừng bỏ lỡ